Acute zorg

Missie en visie

Door de organisatie van een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) worden regionale afspraken gemaakt en afstemming gezocht om de acute zorg continu te verbeteren.

De ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie zijn in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi, 2006, artikel 3, lid 1) verantwoordelijk gesteld voor het organiseren van een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Dit met als doel ‘het maken van afspraken om de acute zorg in de regio’s goed te organiseren en kwalitatief te verbeteren’. In het ROAZ maken aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van de acute zorg. 

In regio West zijn er 3 ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie, namelijk het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Haga Ziekenhuis en het Haaglanden Medisch Centrum (HMC+). In overleg is besloten dat het LUMC penvoerder is van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk is voor de regionale coördinatie van de organisatie. 

Missie

De wettelijke taken van het ROAZ leiden ertoe dat het ROAZ in regio West de focus legt op de borging van spreiding en bereikbaarheid van acute zorg in de regio. Hiermee wil men zich richten op het optimaliseren van de beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorgketen in de regio, zodat een patiënt of groep patiënten (in geval van rampen en crises) met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt.

Visie 

Het ROAZ regio West onderschrijft de visie die het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft gesteld: 

“Samenwerking in een open cultuur van kennisdeling tussen de ketenpartners binnen de ROAZ-regio, waarbij de ketenpartners elkaar en elkaars taken en uitvoering goed kennen en best practices, knelpunten en regionale ontwikkelingen uitwisselen, leidt tot excellente kwaliteit van de acute zorg”.

Om zowel de missie als visie van het ROAZ uit te kunnen voeren heeft in 2017 een herstructurering van het ROAZ in regio West plaatsgevonden. Er is een nieuwe netwerkstructuur ingericht waarin ketenpartners op verschillende niveaus met elkaar kunnen samenwerken met als doel het ROAZ slagvaardiger te maken en de operationalisering van de (wettelijke) taken nog beter te kunnen realiseren.