Klinisch onderzoek

Covid-19

De afdeling infectieziekten speelt een centrale rol in de zorg voor en onderzoek naar patiënten met (verdenking op) Covid-19. De taken binnen de medische staf van de infectieziekten zijn onderverdeeld om alle zorg en onderzoek rondom deze patiënten in goede banen te leiden.

De afdeling Infectieziekten en Covid-19

De afdeling infectieziekten speelt een centrale rol in de zorg voor patiënten met Covid-19. Al tijdens het begin van de epidemie hebben de internist-infectiologen een coördinerende rol gespeeld  bij de coordinatie van de Covid-zorg. Een hecht team van artsen en ondersteunend personeel zorgt er voor dat zowel binnen als buiten het ziekenhuis optimaal gebruikt kan worden van de LUMC expertise op het gebied van infectieziekten. Wij zijn trots op de zorg die wij gedurende de uitbraak reeds hebben kunnen bieden, de bijdrage die wij leveren aan wetenschappelijk onderzoek in het veld van diagnostiek, therapie en preventie en de ontwikkeling van (landelijke) richtlijnen ter behandeling van Covid-19. Dienstbaar, collegiaal en in intensieve samenspraak met onze directe collega internisten, artsen-microbioloog, virologen, longartsen, afdeling infectiepreventie, SEH, bedrijfsartsen, capaciteitsteam en vele onderzoekers zijn wij uitstekend voorbereid en zeer gemotiveerd om nu en bij volgende uitbraken van ernstige infecties onze medisch-inhoudelijke en coördinerende expertise in te zetten. 

De taken binnen de medische staf van de infectieziekten afdeling infectieziekten zijn onderverdeeld om de vele klinische en research verantwoordelijkheden  rondom patiënten met (verdenking op) Covid-19 in goede banen te leiden.

Klinisch

·            Een deel van de staf houdt zich bezig met de (supervisie van) opvang van Covid-19 patiënten op de afdeling, het herinrichten van de verpleegafdelingen, het ontwikkelen van diagnostische processen en het helpen opzetten van de Covid-cohort afdeling in nauwe samenwerking met de intensive care afdeling, longziekten, collega-internisten en het capaciteitsmanagement.

·            De afdeling infectieziekten leidt het (dagelijks) Covid-MDO, bij opname van grote aantallen patiënten ook in het weekend.

·            Een aparte bereikbaarheidsdienst voor Covid-19 gerelateerde vragen werd ingesteld en 24/7 bemand door alle internist-infectiologen.

·            Een deel  van de staf heeft dagelijks onderdeel uitgemaakt van het infectiebeheersteam waarin in korte tijd vele protocollen zijn gemaakt om het hele proces in het LUMC in goede banen te leiden.

·            Om de poliklinische zorg zo goed mogelijk te continueren heeft een deel van de staf reeds voorafgaand aan de uitbraak een Covid-triage unit op de B0 gerealiseerd waarin, samen met collega-internisten, patiënten met verdenking Covid-19 gezien konden worden, mede om het risico op eventuele transmissie naar andere patiënten in het LUMC te minimaliseren. Alle klinische vragen over Covid-19 en aanvragen  voor beoordeling op deze unit werden via een centrale pieper door een internist-infectioloog getrieerd. De triage unit was erg succesvol en is inmiddels ondergebracht op de B0 bij de acute opname triage unit van de afdeling interne geneeskunde

·            Een deel van de staf heeft, samen met de afdeling longziekten en cardiologie, de post-Corona poli opgericht waarin alle patiënten met Covid-19 na ontslag terug gezien worden ter evaluatie en voor verschillende onderzoeken.

·            Landelijk is de staf intensief betrokken geweest bij beleidsvorming door het voorzitterschap van de SWAB. De door de SWAB ontwikkelde medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 zijn landelijk het vigerend beleid geworden.

Research

·            De afdeling infectieziekten heeft aan de basis gestaan van het uitdenken en coördineren van de BEAT-Covid trial. Dit ambitieuze project, waarin meer dan 15 afdelingen uit het LUMC samenwerken om COVID-19 beter te begrijpen is in alle opzichten uniek. Artsen en onderzoekers die zij aan zij in zeer korte tijd een groot onderzoek zijn gestart waarin verbetering van zorg voor de patiënt met Covid-19 centraal staat. Met dit onderzoek hopen wij vragen te kunnen beantwoorden over de rol van het afweersysteem en factoren die het beloop van ziekte kunnen voorspellen om tot een geïndividualiseerde behandeling van patiënten te kunnen komen. Daarnaast participeert de staf in het team dat een medical dashboard ontwikkelt waarin alle relevante parameters over het beloop  van Covid per patiënt op de afdeling en op de IC realtime getoond kunnen worden in één grafisch overzicht

·            Een deel van de staf heeft, in nauwe samenwerking met de afdeling epidemiologie, in korte tijd een onderzoeksstructuur opgezet, waarbij alle klinische data van patiënten met Covid-19 in een centrale Castor-database verzameld worden om door alle clinici en onderzoekers te kunnen worden gebruikt.

·            Een deel  van de staf heeft de Remdesivir-studie in het LUMC gecoördineerd. In deze internationale multicenter studie zijn, die in zeer korte tijd met medewerking van veel collega’s is opgezet, zijn tientallen patiënten geïncludeerd in het LUMC. Vooralsnog is Remdesivir het enige medicijn met aangetoonde activiteit tegen SARS-CoV2 in patiënten. Onderzoeksverpleegkundigen van onze afdeling zijn vrijgespeeld om het logistieke proces te begeleiden. Als afdeling zijn wij trots dat we deel hebben uitgemaakt van deze studie, onze patiënten dit middel hebben kunnen bieden en dat zoveel mensen hieraan hebben bijgedragen.

Onderwijs

·            Een deel  van de staf heeft een aantal webinars georganiseerd voor alles collega's van het LUMC om alle laatste informatie te delen en vragen van collega's te beantwoorden. Deze webinars werden zeer goed bekeken.

·            Covid-19 onderwijs is per direct geïntegreerd in de curricula geneeskunde en het global health programma van University college The Hague.