Projecten

Zorg als sociale investering

Sociale en gezondheidsvraagstukken zijn steeds meer met elkaar verbonden. Hierdoor dreigt een kwetsbare groep mensen tussen wal en schip te raken bij verschillende beleidsdomeinen. Waar complexe gestapelde problematiek zich op individueel niveau voordoet, is de roep om maatwerk groot. Alleen lopen professionals ook telkens tegen problemen aan. Hoe kunnen we beleid over domeinen heen beter organiseren? Daarvoor is een nieuwe beleidsbenadering nodig.

Gezondheidsverschillen en gestapelde problematiek

Hoewel de welvaart is gestegen, zijn gezondheidsverschillen niet kleiner geworden. Gezondheids- en sociale problemen hangen vaak samen. Deze gestapelde problematiek is voornamelijk te vinden waar maatschappelijke ongelijkheden elkaar kruisen. Juist bij kwetsbare groepen zit daarom veel gezondheidspotentieel.

Sociale determinanten hebben een grote invloed op gezondheidsuitkomsten. Ondanks de roep om ‘health in all policies’, zien we te weinig terug van een brede aanpak om gezondheidsverschillen tegen te gaan. Dit geldt ook voor de wetenschap, waar gezondheidsbevordering te vaak alleen in het medische veld wordt onderzocht en nog te weinig de brug wordt geslagen naar beleid en politiek.

Een nieuw beleidsperspectief op gestapelde problematiek

Er is een grote behoefte aan het opnieuw ‘laden’ van de kern van de verzorgingsstaat. Hierbij krijgen het beschermen (investeren) en emanciperen van burgers opnieuw betekenis. De paradigmaverschuiving naar een sociale investeringsstaat vormt een basis voor een nieuwe visie op de verzorgingsstaat. Deze visie is gericht op het optimale gebruik van menselijk kapitaal gedurende de levensloop. 

In dit onderzoek zal op theoretisch en praktisch niveau onderzoek worden gedaan naar deze nieuwe beleidsbenadering. De huidige beleidspraktijk wordt onderzocht door het analyseren (beleidsanalyse en actieonderzoek) van de knelpunten van het huidige beleid. Dit met als doel om een gezondheids- en gelijkheidsbevordering binnen twee casussen te ontwikkelen. Aan de hand van de uitkomsten zal het perspectief van de sociale investeringsstaat op gezondheid en zorg conceptueel uitgewerkt worden.

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de LUMC-Campus Den Haag binnen de leerstoel van Prof. Dr. Jet Bussemaker. De promovendus is ook betrokken bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Aangezien dit project nog in de startblokken staat, zijn wij ons nog aan het oriënteren op (maatschappelijke) partners. Mocht u hier ideeën voor hebben, neem dan graag contact op. 

Meer informatie

Meer weten over zorg als sociale investering? Neem dan contact op met Drs. Janna Goijaerts (j.m.goijaerts@lumc.nl), promovendus bij LUMC Campus Den Haag.