Projecten

Welzijn op Recept

Klachten zoals vermoeidheid, stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal-maatschappelijke problemen een rol. Welzijn op Recept (WoR) is een interventie waarbij de huisarts (of eerstelijnszorgverlener) patiënten met psychosociale klachten, waar geen onderliggend medisch maar een sociaal-maatschappelijk probleem is, doorverwijst naar een welzijnscoach. Dit wordt in het Engels ook wel ‘social prescribing’   genoemd.

Wat is Welzijn op Recept?

WoR wordt inmiddels in meer dan 100 gemeenten uitgevoerd en het is opgenomen als een van de vier onderwerpen in de nationale preventie agenda. Tevens is vanuit het ministerie van VWS geadviseerd om het op te nemen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Voor de opname in het basispakket is het belangrijk om inzicht te hebben in de doelmatigheid van WoR, maar uitgebreide kosten-baten analyses ten aanzien van maatschappelijke- en zorg effecten missen nog. 

Aanpak onderzoek naar doelmatigheid Welzijn op Recept

Daarom zullen wij binnen dit onderzoek op een systematische wijze de effecten en de doelmatigheid van WoR onderzoeken. De eerste fase van dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een systematische literatuurstudie en een haalbaarheidsstudie. 

Systematische literatuurstudie

Door middel van een systematische literatuurstudie zullen wij de werkzame elementen, onderzoeksopzet, en (kosten)effectiviteit van ‘social prescribing’  interventies op gezondheidsuitkomsten, kosten en ervaringen vanuit de arts en patiënt in kaart brengen (quadruple aim).

Haalbaarheidsstudie

Daarnaast zal een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd om vast te stellen of routinematige dataregisters (waarbij wij data uit het medische en het sociale domein willen verbinden), informatie kunnen bieden over belangrijke elementen en mogelijke parameters om de (kosten)effectiviteit van WoR te kunnen vaststellen. Gedurende dit proces zullen patiënten, huisartsen, beleidsmakers en maatschappelijk werkers worden betrokken. 

Deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC-Campus Den Haag, LUMC, Zorg en Zekerheid en het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Meer informatie

Meer weten over het onderzoek naar Welzijn op Recept? Neem dan contact op met Prof. Dr. Jessica Kiefte-de Jong (j.c.kiefte@lumc.nl), Dr. Matty Crone (m.r.crone@lumc.nl), Drs. Laura van der Velde (l.a.van_der_velde@lumc.nl) of Drs. Evelien Dubbeldeman (E.M.Dubbeldeman@lumc.nl).