Onderwijs

Opleiden in huisartsenzorg risicogroepen

Op de LUMC-Campus Den Haag volgt een groep Huisartsen in Opleiding (aios) een leertraject waarbinnen eigen regie, wijkgerichte zorg, grote stadsproblematiek  en Population Health Management (PHM)  belangrijke speerpunten zijn.

Den Haag heeft een zeer diverse populatie, waardoor er tussen praktijken grote verschillen zijn in patiëntenpopulatie en risicogroepen. De aios leren daarom op populatieniveau risicogroepen te inventariseren en op basis daarvan een plan van aanpak te ontwikkelen.

PHM en Risicogroepen

Population Health Management geeft (huis)artsen handvaten om op een andere manier naar de patiëntenpopulatie te kijken. De aios leren risico’s en potentiele problemen vanuit verschillende perspectieven te benaderen en daarbij gebruik te maken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data uit verschillende bronnen.

Identificeren van hoog-risico groepen

Na een 2-daagse PHM-cursus proberen de aios aan de hand van data een specifieke hoog-risico groep te identificeren. Hoog-risico betekent dat de kans op grote gezondheidsproblemen onder deze groep zeer groot zijn. Zodra de kenmerken van de populatie achterhaald zijn, kan een plan van aanpak geschreven worden.

Voor patiënten binnen deze groep met gezondheidsproblemen kan een beleid voor adequate zorg ontwikkeld worden. Hierbij wordt een methodische benadering gehanteerd waarbij triple aim en de Population Health Pyramide als basis zijn genomen.

Resultaat

De aios hebben kwetsbare ouderen als risicogroep gekozen. Vervolgens hebben ze de populatie van twee huisartspraktijken geanalyseerd en de hoog-risicopatiënten in kaart gebracht. Op basis daarvan is een plan van aanpak gemaakt hoe de zorg binnen de wijk voor deze groep optimaal georganiseerd kan worden. Het voorstel is om een Team Intensieve Ouderenzorg (TIO) te ontwikkelen met de volgende kernbegrippen zijn: de vraag van de patiënt zelf, multidisciplinaire zorg, medicatiereview, proactieve zorg en casemanagement.