Patiëntenfolder

Uw ontslag

Deze folder geeft u algemene informatie over de mogelijkheden van zorg die na uw ontslag uit het ziekenhuis gegeven kunnen worden. Deze folder is bedoeld om de periode na uw ontslag uit het LUMC voor te bereiden. Belangrijke punten om samen met uw naasten over na te denken zijn nazorg, hulpmiddelen en vervoer. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde; Mondziekten, kaak-en aangezichtschirurgie; Mammapoli; Orthopedie; Urologie;

Algemene informatie rondom een opname in het LUMC  

U wordt door uw arts ingelicht over de ingreep, eventuele beperkingen en de duur van de herstelperiode. Dit heeft soms gevolgen voor uw zelfredzaamheid.  

Het is belangrijk zo vroeg mogelijk na te denken over de hulp die u na ontslag nodig denkt te hebben en die geregeld moet zijn voordat u met ontslag kunt gaan. In deze folder worden de verschillende mogelijkheden aan u uitgelegd. De verpleegkundige kan u informatie geven over de manier waarop de nazorg aangevraagd of geregeld kan worden.  

Uw ontslagdatum  

Tijdens uw opname bespreekt de verpleegkundige met u de verwachte ontslagdatum, leefregel, nazorg, benodigde hulpmiddelen en vervoer.  

Indien zich onverhoopt complicaties voordoen of het herstel is minder snel dan gepland, dan wordt de streefdatum voor ontslag uiteraard bijgesteld.  

De zorg die u na ontslag nodig heeft, is van meerdere factoren afhankelijk, zoals:  

 • Nabehandeling (bijvoorbeeld wondzorg, fysiotherapie en revalidatie) 
 • Soort woning en de eventueel reeds aanwezige voorzieningen 
 • Uw (bestaande) mantelzorg-/thuiszorgmogelijkheden 

De arts is eindverantwoordelijk voor het uiteindelijke natraject. Het kan zijn dat u na ontslag uit het LUMC andere zorg nodig heeft van de thuiszorg dan voor opname, of u gaat uw herstelperiode elders doorbrengen dan thuis. Dan wordt u tijdens opname bezocht door een verpleegkundige van het Transferbureau. Dit wordt verderop in de folder toegelicht.  

Samen met u zorgen we voor een soepele overgang vanuit het LUMC naar huis of een andere zorginstelling!  

Vormen van ondersteuning en/of zorg na ontslag  

Indien er na de opname in het ziekenhuis een medische noodzaak is voor aanvullende zorg, kan dit in overleg met de arts en verpleegkundige aangevraagd worden.  

In deze folder leest u wat het LUMC hierin voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen.  

Transferbureau en externe zorgaanbieders  

Het LUMC werkt nauw samen met thuiszorgorganisaties en een groot aantal zorginstellingen in de regio. Zo is de overgang tussen de verschillende instellingen goed op elkaar afgestemd en kan de meest passende zorg geboden worden.  

Belangrijk om te weten bij het aanvragen van nazorg  

Zorg voor elkaar  

De overheid gaat ervan uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen.  

De exacte wet- en regelgeving hierover verandert regelmatig.  

 • Het komt er in het algemeen op neer dat van uw huisgenoten het volgende wordt verwacht:  

 • Levenspartners: kortdurende persoonlijke verzorging (korter dan drie maanden) zoals wassen en helpen met naar de wc gaan, mits veiligheid gegarandeerd is. 
 • Andere huisgenoten (waaronder kinderen al vanaf 12 jaar) huishoudelijke taken zoals afwassen en schoonmaken. 

PGB (Persoonsgebonden Budget)  

Wanneer u zorg inkoopt via een PGB kan het LUMC u hierin adviseren, maar niet bemiddelen.  

Woonprobleem  

Als u vooraf aan uw opname in het ziekenhuis problemen ervaart, of ontevreden bent over uw woonsituatie, bemiddelt het LUMC hier niet in.  

Wat kunt u zelf doen  

Huishoudelijke hulp  

Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Heeft alléén huishoudelijke hulp nodig dan kunt u dit regelen bij uw gemeente. Wij adviseren u de huishoudelijk hulp op tijd aan te vragen, zodat uw zorg aansluit op uw verblijf in het LUMC.  

Hulpmiddelen  

Om in aanmerking te komen voor een hoog/laag bed is een medische noodzaak nodig. Wilt u tijdelijk een bed beneden maar is er geen medische noodzaak, dan kunt u een (logeer)bed van familie/vrienden lenen of deze zelf aanschaffen.  

Voor het lenen van loophulpmiddelen zoals krukken, rollator of looprek wordt een huurprijs per week gerekend, het kan dan goedkoper zijn om deze artikelen zelf (tweedehands) aan te schaffen.  

Wanneer er artikelen voor u via het ziekenhuis geregeld worden kan dit pas de volgende dag geleverd worden. Voor een enkel artikel kunt u ook zelf langs de thuiszorgwinkel en het artikel direct meenemen. Of uw naasten vragen dit voor u te doen.  

Ondersteuning  

Er zijn diverse organisaties die ondersteuning bieden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De afdelingsverpleegkundige kan een verzoek indienen bij de transfer- verpleegkundige. In de omschrijving wordt er aangegeven dat het gaat om ondersteuning in de thuissituatie. Instanties die deze zorg leveren zijn onder andere: Home Instaed, Saar aan Huis, de Mantelzorgmakelaar en Eva. De transferverpleegkundige kan u hierover informeren.  

Maaltijdvoorziening  

Als u (tijdelijk) niet kunt koken dan kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. U regelt deze maaltijdvoorziening zelf. Er zijn diverse aanbieders van kant-en-klaar maaltijden zoals de slager, groenteboer, supermarkt enzovoort. Via uw gemeente kunt u informatie krijgen over maaltijdaanbieders in uw regio, zoals ‘tafeltje dekje’.  

Personenalarmering  

Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen. Voor informatie over vergoeding en aanschaf van personenalarmering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De thuiszorg- organisatie kan u hierbij ondersteunen.  

Het aanvragen van personenalarmering kan enkele weken duren. Vraag het om deze reden op tijd aan. Personenalarmering kan, indien noodzakelijk, via een spoedaanvraag geregeld worden. Aan deze spoedaanvraag zijn mogelijk extra kosten verbonden.  

Vervoer  

U en uw naasten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer na ontslag, ook als u naar een andere instelling gaat. Alleen wanneer ambulancevervoer noodzakelijk is wordt dit door de verpleegafdeling geregeld.  

De ontslagtijd is, tenzij anders aangegeven, tussen 11 en 12 uur. Er geldt een parkeerverbod voor de ingang van het ziekenhuis. Diegene die u komt ophalen moet de auto parkeren in de parkeergarage. Voor de ingang van het LUMC zijn wel stopstroken (max. 10 min) zodat u als patiënt voor de ingang van het LUMC kunt instappen.  

Indien nodig kan een gele rolstoel worden meegenomen vanuit de centrale hal (€2,-). Indien u (mogelijk) een rolstoeltaxi nodig heeft, is het verstandig van tevoren na te gaan welk taxibedrijf vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. U dient ook zelf een rolstoel te huren/mee te (laten) brengen waarin u vervoerd kunt worden. Houd u er rekening mee, in geval van taxivervoer, dat u vooraf contant moet betalen en het pas daarna kan indienen bij uw verzekering.  

Wat regelt het LUMC  

De verpleegkundige bespreekt met u of u nazorg nodig heeft en meldt u met uw toestemming aan bij het Transferbureau. Nazorg kan (tijdelijk) bijvoorbeeld bestaan uit thuiszorg, opname in een zorginstelling of hospice. De arts bepaalt het natraject.  

Plaatsing kan zowel binnen als buiten uw regio zijn. Dit is afhankelijk van de beschikbare plekken.  

Voorkeur voor thuiszorgorganisaties  

Als u thuiszorg nodig heeft dan kunt u een 1e en 2e keus aangeven voor een thuiszorgorganisatie. Het Transferbureau kijkt samen met u naar uw voorkeursaanbieder. Indien de voorkeursaanbieder geen mogelijkheid heeft om de thuiszorg te leveren worden andere aanbieders benaderd. Er wordt aan u doorgegeven welke thuiszorgaanbieder de zorg komt leveren.  

Wij adviseren u om zich voorafgaand aan uw ontslag te oriënteren op een zorgaanbieder van uw voorkeur. Als u geen voorkeur heeft regelt het Transferbureau een passende zorgaanbieder (indien mogelijk) in uw regio.  

Palliatieve terminale zorg  

Als uw arts u heeft verteld dat u nog maar een korte levensverwachting heeft gaat de transferverpleegkundige samen met u en uw familie/naasten in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de verschillende mogelijkheden passend bij uw wensen en situatie.  

Verblijf in een andere instelling  

Als het na uw ziekenhuisopname medisch noodzakelijk is om (tijdelijk) te verblijven in een zorginstelling, dan kunt u aangeven welk ‘huis’ uw voorkeur heeft. Wij raden u aan hier van tevoren al over na te denken.  

Het Transferbureau beoordeelt of u in aanmerking komt voor een verblijf in een instelling. Zij benadert de betreffende instelling van uw voorkeur om te kijken of er plaats is. Als er geen opnamemogelijkheden zijn, zoekt het Transferbureau een andere plek waar u op korte termijn naar toe kunt.  

Logeerarrangementen/zorghotels  

Als u na ontslag uit het ziekenhuis elders wilt verblijven om te herstellen, dan kunt u tijdelijk ‘logeren’ in een zorginstelling met logeer- arrangementen of een particulier zorghotel. De kosten voor dit verblijf zijn voor eigen rekening en de hoogte hiervan kan verschillen per huis of zorghotel. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of u in aanmerking komt voor eventuele vergoeding voor dit verblijf.  

Daarnaast kan eventueel verpleegkundige zorg geregeld worden. Het Transferbureau kan u hierover informeren.  

Revalidatiecentrum  

In een revalidatiecentrum wordt intensieve begeleiding geven; onder andere door fysiotherapeuten en revalidatieartsen.  

De indicatiestelling wordt door een revalidatiearts verzorgd. In deze situatie is het van belang dat u een intensief revalidatie- traject lichamelijk aankunt.  

Veranderingen in de langdurige zorg   

De regering voert de komende jaren hervormingen in de langdurige zorg door.  

Houd u er daarom rekening mee dat de zorgmogelijkheden kunnen veranderen.  

Vragen en ontslaggesprek  

Het is verstandig om eventuele vragen voor de arts te verzamelen zodat u deze vragen tijdens de ochtendvisite kunt stellen. De verpleeg- kundige gaat met u na of u voldoende geïnformeerd bent over uw ziekte, behandeling, leefregel, alarmsignalen en revalidatie. U kunt met behulp van de ontslagkaart nagaan of alle nazorg voor u duidelijk is.  

Ontslagkaart  

Ter bevordering van een zo veilig en goed voorbereid mogelijk ontslag uit het ziekenhuis is er voor u deze Informatiekaart.  

Hier leest u handige tips die bijdragen aan een voorspoedig ontslag. De belangrijkste tips die bij deze kaart horen vindt u hieronder:  

 1. Met ontslag, u mag weer naar huis
  Vóór u naar huis gaat, hoort u in uw ontslaggesprek wat u wel of niet thuis mag doen. U krijgt dan ook uw voorlopige ontslagbrief mee. Uw huisarts (en eventuele andere verwijzer) krijgt tegelijkertijd ook deze ontslagbrief. Vraag dit zo nodig na. In deze ontslagbrief staat informatie over de diagnose, uw ingreep, hoe het na de operatie is gegaan, eventuele bijzonderheden en instructies. 
 2. Werken aan uw herstel
  U kent als geen ander uw eigen klachten of symptomen. Wat zijn de gevolgen van uw klachten en ziekenhuisopname voor uw dagelijks leven? Welke ongemakken kunt u tegenkomen? Wat kunt u zelf doen om uw klachten te verminderen en sneller te herstellen? Bespreek dit met uw arts. Weet wat u kan en mag verwachten en hoe u moet reageren bij problemen. 
 3. Weet wat u wel of niet mag na ontslag
  Na uw operatie krijgt u nazorginstructies. Zo weet u wat u wel of niet mag. Zoals baden of douchen, huishoudelijke activiteiten, autorijden, sporten, gebruik van hulpmiddelen en dergelijke. Houd u aan de afspraken. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Weet u welk wondmateriaal u nodig hebt? Vraag hier zo nodig naar. 
 4. Is alles thuis geregeld voor na uw operatie of opname?
  Hebt u thuis (tijdelijk) extra zorg en hulp nodig? Zo ja, waarbij? Uw naasten kunnen u thuis soms zorg en hulp geven. Eventueel kunt u ook buren en -vrijwillige- thuiszorg inschakelen. Regel zo mogelijk vóór uw opname deze hulp of bespreek dit met uw arts. Regel ook vooraf hulpmiddelen en/of aanpassingen die thuis nodig zijn. Dit voorkomt dat u onnodig langer in het ziekenhuis moet blijven. 
 5. Medicatie na ontslag
  Tijdens uw ziekenhuisopname kunnen uw medicijnen zijn veranderd. Vraag bij uw ontslag uit het ziekenhuis naar uw medicatieoverzicht en ontslagmedicatie. Hebt u voldoende uitleg gekregen over het gebruik van uw medicijnen? Weet u wanneer u deze moet gebruiken en hoe lang? Weet u wat u moet doen met uw eigen (oude) medicatie? Aarzel niet om vragen te stellen! 
 6. Weet wanneer u contact op moet nemen
  Zijn er vervolgafspraken? Zorg dat u weet wanneer u contact op moet nemen met het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij pijn, hoge koorts, slecht genezende wond en dergelijke. Weet wie u hiervoor kunt bereiken tijdens en buiten kantooruren. Met welke vragen kunt u terecht bij uw huisarts? Zijn uw huisarts en andere zorgverleners geïnformeerd over uw opname en medicatie? Weet wat u kunt doen.