Patiëntenfolder

Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie

De polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie maakt deel uit van de afdeling Gynaecologie van het LUMC. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling Urologie en Psychiatrie. Het team van de polikliniek bestaat uit gezondheidszorg (GZ)-psychologen, klinisch psychologen en artsen. De meesten zijn gekwalificeerd als seksuoloog door de Nederlandse wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en een aantal is gespecialiseerd in de psychosociale oncologie. De polikliniek is erkend als expertisecentrum Seksuologie.  Studenten geneeskunde en psychologie, en gynaecologen in opleiding lopen tijdens hun opleiding stage op de polikliniek. Naast patiëntenzorg wordt op de polikliniek ook wetenschappelijk onderzoek verricht en onderwijs gegeven.    

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Gynaecologie en geeft meer informatie over de gang van zaken bij de polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie.

De polikliniek biedt specialistische zorg voor mannen en vrouwen met de volgende problemen:  

  • Seksuele problematiek (verminderd of overmatig seksueel verlangen, opwindingsproblemen, erectieproblemen, orgasmeproblemen, pijn bij het vrijen, vaginisme, mogelijk in samenhang met onderliggende medische, psychiatrische en/of relationele problematiek)  
  • Problemen samenhangend met somatische onvoldoende verklaarde klachten in de onderbuik of in het urogenitale gebied (zoals chronische buikpijn, chronische pijn en/of jeuk aan de geslachtsdelen, chronische pijn aan de blaas; premenstrueel syndroom)  
  • Psychosociale en/of seksuele problemen ten gevolge van (de behandeling van) borstkanker of kanker in het bekken of urogenitale gebied  
  • Psychosociale en/of seksuele problemen in relatie tot vruchtbaarheidsproblematiek  
  • Angst en depressieve gevoelens rond de zwangerschap en bevalling

Een eerste afspraak maken  

U heeft een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig om een afspraak te maken op de polikliniek. Uw eerste afspraak plant het secretariaat van de polikliniek in overleg met u. Als de verwijsbrief nog niet verzonden is (via zorgdomein), vragen wij u de verwijsbrief mee te nemen naar het eerste consult. Indien u een vaste partner heeft, gaan we ervan uit dat u beiden bij het eerste consult aanwezig bent om een zo volledig mogelijk beeld van uw probleem te kunnen krijgen. Als u een sterke voorkeur heeft voor een mannelijk of een vrouwelijke hulpverlener, houden wij daar indien mogelijk rekening mee.  

Uw privacy en veiligheid staan bij ons voorop. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Wilt u meer weten over de privacyregels? Kijk dan op onze website voor meer informatie.  

Intake procedure  

Het eerste consult is een zogenaamd ‘combinatie consult’. Vrouwen hebben eerst een afspraak met een gynaecoloog (in opleiding). Mannen hebben eerst een afspraak met een uroloog (in opleiding). Hierna volgt meestal aansluitend een gesprek met een behandelaar op de polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie. Het is mogelijk dat bij dit consult een coassistent of psychologie student(e) aanwezig is. Dit gebeurt alleen als u hier toestemming voor geeft. De behandelaar waarmee u de intake heeft gehad, zal na 1 of 2 gesprekken uw problematiek in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) bespreken om zo tot een behandelvoorstel te komen. De uitkomst van dit MDO bespreekt de behandelaar daarna met u. Vervolgens maken we afspraken met u over het eventuele vervolgtraject. Als onze polikliniek geen passende behandeling kan bieden, overleggen wij met u over mogelijke verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling. Na de intakeprocedure zullen wij, met uw toestemming, een brief naar uw verwijzer sturen met een korte samenvatting van de uitkomst van de intake en het behandelplan.  

Behandelmogelijkheden en procedures  

Afhankelijk van de problematiek bestaat de behandeling uit partnerrelatie- of individuele therapie, of een groepsprogramma. Aan het begin van de behandeling stellen wij in samenspraak met u de behandeldoelen op. De behandelingen op de polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie geven wij voornamelijk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand kunnen houden besproken. Deze gedachten en het gedrag vormen vervolgens het uitgangspunt voor de behandeling. Tijdens het behandeltraject komt u in principe eens in de 2 - 3 weken naar de polikliniek voor een gesprek van 45 minuten met uw vaste behandelaar. Deze afspraken zijn ook mogelijk per videoconsult.  Daarnaast moet u thuis opdrachten en oefeningen uitvoeren. De behandeling bestaat meestal uit 5 tot 12 gesprekken.  

Het kan zijn dat uw klachten zodanig complex zijn dat gespecialiseerde psychologische en/of psychiatrische diagnostiek of behandeling nodig is. Dit traject valt onder de eindverantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog of psychiater van het team.  

Routine Outcome Monitoring (ROM) vragenlijsten en afronding van de behandeling  

Voorafgaand aan de eerste intake afspraak, gedurende de behandeling, en bij afronding, vragen wij u een aantal ROM vragenlijsten in te vullen. Er worden vragen gesteld over de klachten waarmee u zich aanmeldt; ook zijn er vragen die informeren naar hoe het psychisch met u gaat. U krijgt deze vragenlijsten per e-mail met een beveiligde link toegestuurd. De resultaten van deze vragenlijsten bespreken wij met u en nemen wij mee bij het stellen van de diagnose, het evalueren van de voortgang, en het afronden van de behandeling.    

Tijdens de afronding staan wij stil bij de behaalde resultaten en bij uw tevredenheid over de behandeling. Indien nodig, geven wij advies over een eventuele vervolgbehandeling of verwijzing. Nadat uw behandeling is afgerond, sturen wij, met uw toestemming, een brief naar uw verwijzer met een korte samenvatting van het behandelverloop en de resultaten.  

De kosten van een behandeling  

Bij het maken van een afspraak wordt u administratief voorlopig ingeschreven als patiënt(e). Op het moment dat u zich daadwerkelijk voor het eerste consult meldt bij de Centrale Inschrijving (centrale hal Gebouw 1) wordt uw voorlopige inschrijving definitief gemaakt. Als u met uw partner komt, wordt deze bij het secretariaat van de polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie ingeschreven. Op uw partners naam worden geen kosten in rekening gebracht.  

De kosten die samenhangen met het consult op de polikliniek Gynaecologie/Urologie worden door het LUMC gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering en zijn afhankelijk van de diagnose waaronder de gynaecoloog/uroloog uw klachten en de eventuele behandeling registreert. De kosten van de consulten bij de polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie vallen onder de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC/DOT).    

Wanneer meer gespecialiseerde psychologische en/of psychiatrische diagnostiek en behandeling nodig is, zal het LUMC de kosten die met dit traject samenhangen ook bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen onder de declaratiecode “GGZ DBC”. Bij aanspraak op medische zorg verrekent uw ziektekostenverzekeraar een verplicht eigen risico. Uiteraard zal bij vergoeding van de gedeclareerde kosten ook rekening worden gehouden met uw vrijwillig eigen risico. Kijk op onze website voor meer informatie over zorgkosten.  

Melding van een incident of klacht  

Heeft u een klacht over zakelijke of inhoudelijke aspecten van uw behandeling op onze polikliniek? Neem dan contact op met uw behandelaar of via het secretariaat met het hoofd van de polikliniek. U kunt een klacht ook mondeling of schriftelijk bespreken bij het patiëntenservicebureau en/of de klachtencommissie van het LUMC. Kijk op de pagina van onze website voor meer informatie.  

Contact  

Adres  

Afdeling Gynaecologie LUMC 
Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie. 
Locatie H3-P, route 485  

Tel: 071-5262870 (toets 1)

Wilt u een afspraak maken of wijzigen? 

Neem dan telefonisch contact met ons op. We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur.

Verwijzers kunnen telefonisch contact met de polikliniek opnemen via tel: 071 - 526 2870 (toets 9). Verwijzing via zorgdomein is mogelijk.  

Postadres  

Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie 
Postbus 9600
2300 RC Leiden