Patiëntenfolder

Ter beschikking stellen aan de medische wetenschap

Deze informatie is bedoeld voor nabestaanden of gemachtigden van codicilhouders. Het is belangrijk vooraf goed kennis te nemen van de wensen van de persoon die zijn of haar lichaam ter beschikking van de medische wetenschap heeft gesteld. Deze folder is bedoeld om de procedure na overlijden duidelijk te maken, omdat er weinig tijd is om aan de wensen van de overledene te voldoen. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anatomie & Embryologie.

Wat te doen na overlijden? 

Na overlijden dienen nabestaanden zo snel mogelijk contact op te nemen met de door het LUMC aangewezen uitvaartondernemer. Het telefoonnummer en het codicilnummer staan vermeld in de bevestigingsbrief. Dit telefoonnummer (071-517 50 19) is dag en nacht bereikbaar. Aan hen meldt u dat de overledene zijn/haar lichaam beschikbaar heeft gesteld aan de afdeling Anatomie & Embryologie van het LUMC samen met het codicilnummer. Na overleg met het LUMC over de acceptatie van het lichaam wordt met de nabestaanden afgesproken wanneer het lichaam wordt opgehaald. Dit gebeurt binnen 24 uur na overlijden. De uitvaartondernemer vraagt de nabestaanden naar het codicilnummer (dit staat vermeld op de handgeschreven wilsbeschikking en op de bevestigingsbrief) en de officiële schriftelijke wilsbeschikking. Deze zijn nodig om verlof tot ontleding aan te kunnen vragen in de gemeente waar de aanvrager is overleden. 

De uitvaartondernemer doet de aangifte van overlijden. Hierbij is een overlijdensakte (zoals verplicht bij ieder sterfgeval) van een arts noodzakelijk. De overlijdensakte wordt u daarna zo spoedig mogelijk toegestuurd. Deze akte kan nodig zijn voor de afhandeling van administratieve zaken. 

Wordt het lichaam altijd geaccepteerd? 

Na overlijden kunnen er redenen zijn om niet tot acceptatie van het lichaam over te gaan. Zulke omstandigheden doen zich voor: 

In geval van overlijden buiten Nederland 

Met de afwikkeling van de procedures om toestemming te krijgen van de bevoegde autoriteiten voor het internationale transport is zo veel tijd gemoeid dat het lichaam bij aankomst voor ontleding niet meer geschikt is.  

In geval van ongeschiktheid van het lichaam voor conservering 

Daartoe worden gerekend: ernstige verminking of beschadiging ten gevolge van een dodelijk ongeval, of een zeer recent uitgevoerde operatie. 

In geval van zwaarlijvigheid 

Ook zwaarlijvigheid (obesitas) is een reden om een lichaam niet te accepteren. De anatomie van de inwendige organen is in geval van een BMI (Body Mass Index) hoger dan 30 kg/m2 niet goed meer te bestuderen.  

In geval van bepaalde besmettelijke infectieziekten 

Het betreft infectieziektes waaronder HIV, Hepatitis A en B, Creutzfeldt-Jacob. Het ontleden van een dergelijk lichaam levert gevaar op voor de gezondheid van medewerkers en studenten.  

In geval van te late melding 

Indien aanmelding van het lichaam meer dan 24 uur na overlijden is. 

Indien het aantal gedoneerde lichamen groter is dan op dat moment nodig is 

Om potentiële donoren niet te willen teleurstellen probeert het LUMC zo goed mogelijk in te schatten hoeveel lichamen nodig zijn voor het onderwijs. We proberen dan ook de grootte van het donorenbestand nauwkeurig in te schatten. In het uiterste geval van een tijdelijk te groot aanbod van lichamen houdt de afdeling het recht om een lichaam op deze grond niet te accepteren. 

Onvoorziene omstandigheden 

De informatie in deze folder geeft de huidige stand van zaken weer. Het is echter aan het LUMC, afdeling Anatomie & Embryologie om bij niet-voorziene omstandigheden, niet tot acceptatie van het stoffelijk overschot over te gaan. Voor actuele informatie kunt u de website www.lichaamsdonatie.info raadplegen. 

Wat te doen als het lichaam wordt geweigerd? 

Indien het lichaam van de overledene niet wordt geaccepteerd, moeten de nabestaanden, zoals dat normaal gebruikelijk is, de crematie of begrafenis regelen. 

Is er gelegenheid om afscheid te nemen? 

Daarvoor hebben nabestaanden maar kort tijd, want binnen 24 uur moet het lichaam bij het LUMC zijn. Daarbij proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Zo kan er door de nabestaanden bijvoorbeeld direct na het overlijden een korte plechtigheid worden gehouden om afscheid te nemen van de overledene.  

Is er een plek om te herinneren en gedenken? 

Uw naaste heeft met het doneren van het lichaam een belangeloze daad voor de wetenschap en onderwijs gedaan. Sinds 2018 is er op de historische begraafplaats Groenesteeg te Leiden een Dankmonument geplaatst. Een plek die de donoren eert en waar nabestaanden afscheid kunnen nemen. Het adres en actuele openingstijden van de begraafplaats kunt u vinden op: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl

Telefoonnummer uitvaartondernemer: 071-517 50 19. Uitsluitend voor melden overlijden van lichaamsdonor. 

Voor informatie kunt u ook de website bezoeken: www.lichaamsdonatie.info