Leven met een chronische ziekte

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maatschappelijk werk

Het hebben van een chronische ziekte brengt niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale gevolgen met zich mee. Het betekent het leren omgaan met (soms ingrijpende) lichamelijke veranderingen en veelal angst en onzekerheid. De ziekte heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor mensen in de directe omgeving. Deze gevolgen hebben hun weerslag op de kwaliteit van leven. In de medische behandeling is vaak onvoldoende tijd en/of aandacht voor deze psychische of sociale gevolgen. Deze folder informeert u over de mogelijkheid om naast uw medische behandeling een programma te volgen speciaal gericht op het omgaan met de psychosociale problematiek.

Doel programma

Het doel van het programma is het verminderen van psychische en sociale problemen van patiënt en partner, om daarmee de kwaliteit van leven van beiden te verbeteren.

Het programma biedt zowel de patiënt als de partner handvatten om beter om te leren gaan met de gevolgen van de ziekte.

De bijeenkomsten

Het PPEP4All programma bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten in groepsverband. Elke bijeenkomst duurt negentig minuten. Er zijn aparte groepen voor patiënten en partners.

De groepen vinden (indien mogelijk) tegelijkertijd plaats. Zowel bij de patiënt- als de partnergroep streven we naar een bezetting van vijf tot tien deelnemers. Het is ook mogelijk alleen, dus zonder'patiënt, of zonder partner  deel te nemen.

Waarom aparte groepen?

In de praktijk is gebleken dat het prettig kan zijn om vrijuit te spreken met  uitsluitend patiënten of medepartners. Het onderlinge lotgenotencontact wordt als waardevol ervaren.  

De inhoud van het PPEP4ALL is nagenoeg hetzelfde, alleen is er verschil van invalshoek.

In de PPEP4All-patiëntengroep wordt de ervaren problematiek bekeken vanuit patiëntperspectief en in de PPEP4ALL-partnergroep vanuit partnerperspectief.


De onderwerpen

Elke bijeenkomst heeft een eigen onderwerp. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

PPEP4All - Patiënten

Sessie 1: Introductie

Sessie 2: Zelfevaluatie

Sessie 3: Gezondheidsbevordering

Sessie 4: Stressmanagement

Sessie 5: Angst & Depressie

Sessie 6: Sociale competentie

Sessie 7: Sociale ondersteuning

Sessie 8: Terugblik en vooruitzicht

PPEP4ALL - Partners

Sessie 1: Introductie

Sessie 2: Zelfevaluatie

Sessie 3: Gezondheidsbevordering

Sessie 4: Stressmanagement

Sessie 5: Uitdaging voor de zorggever

Sessie 6: Sociale competentie

Sessie 7: Sociale ondersteuning

Sessie 8: Terugblik en vooruitzicht


Tijdens de patiënt-bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan het bevorderen van uw gezondheid. U leert naar uw gedrag, gedachten en/of gevoelens te kijken en  technieken om dagelijkse stress te hanteren. Het verminderen van angst en sombere  gevoelens wordt besproken. 

Bij het partnerprogramma wordt een sessie gewijd aan het omgaan met de zorglast. Ook vaardigheden in de omgang met anderen en het zoeken van steun vanuit de omgeving komen aan bod.

Naar aanleiding van deze onderwerpen, is er ruimte voor uw eigen inbreng en verhaal.

De ervaringen van deelnemers

Wij hebben aan een patiënt en een partner, die pas geleden het PPEP4All hebben doorlopen, gevraagd hoe zij het PPEP hebben ervaren en wat zij hebben geleerd.

Patiënt: “Door het PPEP4All heb ik meer inzicht gekregen in mijn doen en laten en mijn manier van reageren. Zo ben ik mij bewust geworden, dat ik problemen soms vererger door verkeerd te reageren en dan wordt het een negatieve spiraal. Medepatiënten hielden mij een spiegel voor. Er waren ook veel raakvlakken. lk probeer nu ook anders met de ziekte om te gaan. Als imijn vrouw en ik de cursus niet gevolgd hadden waren we denk ik nog steeds aan het aanmodderen...”

Partner: “Door wat er in het PPEP4ALL behandeld is, hebben mijn man en ik geleerd om meer en beter met elkaar te praten. Het praten met de deelnemers in de partnergroep heeft mij meer begrip       gegeven voor de beperkingen die mijn man heeft door zijn chronische ziekte. Mijn groepsgenoten bleken tegen veelal dezelfde dingen aan te lopen als ik en ook zij raken wel eens geïrriteerd door de beperkingen van hun partner. De groep gaf mij herkenning en steun en ik kan dingen nu beter accepteren.”

Kosten en aanmelding

De kosten van het PEPP4ALL programma worden door het LUMC betaald. Uitsluitend de kosten voor het materiaal (cursus boek, etc) worden bij u in rekening gebracht. Dit bedraagt €50,- per deelnemer.

Voor meer informatie of wijze van aanmelding kunt u contact opnemen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Meer informatie

www.ppep4all.nl

November 2016