Curium integreert in LUMC

20 juli 2020• NIEUWSBERICHT

De directie van Curium-LUMC en de Raad van Bestuur van het LUMC willen de hoog-specialistische kinder-psychiatrische zorg in deze regio duurzaam borgen en verder ontwikkelen. Hiertoe is het besluit genomen tot integratie van Curium-LUMC in de afdeling Psychiatrie van het LUMC per 1 januari 2021.  

“Curium-LUMC is al nauw verbonden aan het LUMC. Dit besluit is een logische stap in een al jaren steeds verder gaande samenwerking. Daarnaast past het in de maatschappelijke rol die het LUMC ambieert, zoals verwoord in het strategisch beleidsplan. Voor patiënten en hun ouders verandert er niets. De patiëntenzorg gaat integraal over en blijft gesitueerd op dezelfde locaties in Gouda en Oegstgeest. Uiteraard zijn de ouders en patiënten geïnformeerd ” aldus directie Curium-LUMC, Robert Vermeiren en Esther Reinhard.   

Kim Smit, lid Raad van Bestuur LUMC, zegt: “Met de integratie willen we de band met Curium-LUMC verder intensiveren, zodat de hoog-specialistische en academische zorg van Curium-LUMC gecontinueerd en verder ontwikkeld kan worden. Op deze manier kan het LUMC zijn meerwaarde voor de regio en voor deze kwetsbare groep patiënten laten gelden. Het LUMC wil dat voor deze patiënten de juiste zorg geboden kan blijven worden, want Curium is kwetsbaar in een turbulent jeugdhulplandschap.”  

Duurzame toekomst  

De integratie zorgt voor een duurzame toekomst en intensieve samenwerking op het gebied van o.a. opleiding, onderzoek en onderwijs. Een recente ontwikkeling is de intensivering van de samenwerking met de afdelingen psychiatrie en kindergeneeskunde van het LUMC. Dit hangt samen met het profiel van Curium-LUMC als hoog-specialistisch centrum.  

Personele gevolgen  

Het merendeel van het personeel ondervindt geen gevolgen van de integratie. Wel leidt deze integratie van Curium-LUMC in het LUMC tot veranderingen in ondersteunende functies. Sommige functies worden opgedeeld in centrale en decentrale onderdelen van het LUMC. Een beperkt aantal ondersteunde functies vervalt. Er ontstaat boventallig personeel maar er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Hierover is overleg geweest met de bonden en de betreffende medewerkers.              

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.