Patiëntenfolder

Overlijden in het LUMC; Informatie na

U hebt zojuist een naaste uit uw familie- of vriendenkring verloren. Wij willen u condoleren en begrijpen dat het moeilijk is om nu uw aandacht te richten op formaliteiten en regels. Desondanks verzoeken wij u om deze folder aandachtig te lezen.   

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Pathologie

Het LUMC beschikt over een eigen mortuarium. In het LUMC overleden patiënten worden overgebracht naar het mortuarium en daar vindt ook de overdracht van de overledene plaats aan de uitvaartverzorger. 

In principe vindt opbaring en de mogelijkheid tot het nemen van afscheid van de overledene plaats in het uitvaartcentrum van uw keuze. In uitzonderlijke gevallen is opbaring mogelijk in het mortuarium van het LUMC (afdeling Pathologie). Tijdens werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur kunt u hiertoe contact opnemen met de dienstdoende mortuariumbeheerder (071-5266554) of via de telefooncentrale van het LUMC (071-5269111). Tussen 16.00 en 8.00 uur is in principe geen rouwbezoek mogelijk.  

Eigen keuze 

Vanzelfsprekend bent u vrij in de keuze van een uitvaartverzorger. Voor de uitvaartverzorger van uw keuze gelden dezelfde afspraken als boven omschreven. Tussen 16.00 en 8.00 uur kan de overledene slechts in hoge uitzondering worden overgedragen aan de uitvaartverzorger. Buiten kantooruren zal de telefoniste van het LUMC contact opnemen met de dienstdoende mortuariummedewerker.  

Ondersteuning

In geval van een plotseling overlijden is het mogelijk een geestelijk verzorger op te roepen via de afdeling Geestelijke Verzorging van het LUMC. Deze kan u bijstaan in deze onverwachte situatie en u eventueel helpen bij het vormgeven van een afscheid. Telefoon tijdens kantooruren: 071-5262740, buiten kantooruren via de telefooncentrale van het LUMC 071-5269111.  

Verblijf in het mortuarium van het LUMC 

Nadat de overledene is overgebracht naar het mortuarium van het LUMC, worden daar de laatste noodzakelijke handelingen verricht voordat de overledene wordt overgedragen aan uw uitvaartverzorger. Aan het verblijf in het mortuarium van het LUMC kunnen kosten verbonden zijn. Deze worden u in rekening gebracht door uw uitvaartverzorger. Nadere informatie over de hoogte van deze kosten kunt u aanvragen bij uw uitvaartverzorger of inzien op www.lumc.nl.

Verzorging van de overledene en rouwbezoek 

Na overlijden verrichten verpleegkundigen de eerste noodzakelijke verzorging zodat u op de afdeling afscheid kunt nemen voordat de overledene naar het mortuarium wordt gebracht. Nadat de overledene is overgedragen wordt de verdere verzorging gedaan door de door u gekozen uitvaartverzorger. Deze zal ook zorgdragen voor de door u gewenste kleding voor de overledene. In geval van obductie, weefseldonatie en vermoeden van niet-natuurlijke dood kan het voorkomen dat de overledene nog niet opgehaald kan worden uit het mortuarium. Wanneer dit het geval is en de nabestaanden de overledene wensen te bezoeken, zal de mortuariumbeheerder de gewenste verzorging doen en de overledene in het mortuarium opbaren.   

Rituele bewassing en balseming 

Iedere cultuur kenmerkt zich door eigen zorg en regels rond het overlijden. Voor repatriëring van de overledene naar het land van uw keuze kan balseming van het lichaam noodzakelijk zijn. Rituele bewassing en balseming kunnen niet in het LUMC plaatsvinden. Uw uitvaartverzorger kan u informeren over alle mogelijkheden.  

Persoonlijke bezittingen

Om misverstanden en het zoekraken van eigendommen en waardevolle spullen te voorkomen, vragen wij u om de persoonlijke bezittingen van de overledene zo mogelijk op te (laten) halen. U wordt gevraagd hiervoor een formulier te ondertekenen als bewijs van ontvangst. Wanneer persoonlijke bezittingen van de overledene meegaan naar het mortuarium van het LUMC, kan de afdeling Pathologie hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Persoonlijke bezittingen die worden meegegeven aan de uitvaartverzorger vallen onder diens verantwoording.   

Obductie

Het kan voorkomen, dat de behandelend arts u om toestemming voor obductie vraagt. Bij een obductie onderzoekt een patholoog (medisch specialist) het lichaam van de overledene. Obductie mag niet zonder toestemming van de nabestaanden geschieden. De arts legt u de toestemmingsprocedure uit en vermeldt de reden en de omvang van de obductie. Voor de precieze gang van zaken rondom een obductie willen wij u verwijzen naar de folder “Informatie over obductie”, die u door de arts wordt gegeven.   

Weefseldonatie 

Na het overlijden raadpleegt de behandelend arts het donorinformatiesysteem om na te gaan of de overledene als donor geregistreerd staat. Als de overledene niet als zodanig is geregistreerd, kan de arts alsnog toestemming vragen aan de nabestaanden voor weefseldonatie. Onder weefseldonatie wordt verstaan: huid en cornea (hoornvlies op het oog), hartkleppen en botweefsel (inclusief pezen en kraakbeen). Donatie van één of meerdere weefsels is in principe altijd mogelijk, mits de overledene niet ouder is dan 80 jaar. Het maakt daarbij geen verschil of iemand thuis, in een ziekenhuis of ergens anders overlijdt. Na elke vorm van weefseldonatie zal de overledene cosmetisch worden hersteld, zodat een normale opbaring kan plaatsvinden.   

Lichaamsdonatie aan de wetenschap 

Om het lichaam aan de wetenschap ter beschikking te stellen dient een persoon zich tijdens het leven te hebben aangemeld bij een universitair medisch centrum (in het LUMC betreft dit de afdeling Anatomie, 071-5269303). Bij lichaamsdonatie is obductie of weefseldonatie (met uitzondering van hoornvlies) uitgesloten. Indien de nabestaanden besluiten om toch een obductie te laten uitvoeren dan vervalt de lichaamsdonatie en dienen zij zelf voor de uitvaart zorg te dragen. Bij een gerechtelijke obductie komt de lichaamsdonatie dan ook te vervallen. 

Niet-natuurlijke dood 

Onder een niet-natuurlijke dood wordt verstaan, dat iemand is overleden ten gevolge van een ongeval, misdrijf of dergelijke. Door politie en justitie zal een onderzoek naar de doodsoorzaak worden ingesteld. In dit geval zal een rouwbezoek pas dan kunnen plaatsvinden wanneer de overledene is vrijgegeven door de officier van justitie.   

Kosten Mortuarium
Tijdens kantooruren 08:00 – 16:00 uur zijn er geen kosten verbonden aan een bezoek aan het mortuarium in het LUMC.

Buiten kantooruren (Maandag tot en met vrijdag na 16:00 uur en op zater-, zon – en feestdagen): bedragen de kosten voor een rouwbezoek van maximaal 1 uur: 100 euro.

Tenslotte

Deze folder geeft algemene informatie over wat er na het overlijden van een familielid of naaste geregeld moet worden. Specifieke vragen kunt u altijd stellen aan de behandelend arts, de verpleegkundigen van de afdeling waar de patiënt is overleden of aan de uitvaartverzorger van uw keuze.   

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode.