Opleiding tot nefroloog

Lees hier meer over de opleiding tot nefroloog.

Opleiding tot nefroloog

Veelal en bij voorkeur in clusterverband met de algemene ziekenhuizen in de onderwijs en opleidingsregio wordt de opleiding tot medisch specialist vormgegeven in 27 specialismen. Het LUMC waarborgt dat de alhier opgeleide medisch specialisten kritisch staan tegenover alles wat niet ‘evidence based’ is en vooral ook jegens het eigen handelen, terwijl ze daarnaast goede communicatieve vaardigheden bezitten. De in het LUMC opgeleide specialist heeft ruime ervaring in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren ervan. Dit stelt hen in staat relevante ontwikkelingen binnen de geneeskunde te signaleren en hieraan een bijdrage te leveren.

Vooropleiding

Ten minste vier jaar van de opleiding tot internist dient voltooid te zijn, inclusief de verplichte stages consultatieve werkzaamheden, poliklinische werkzaamheden en intensive care. Het verdient aanbeveling dat één of meerdere van de volgende facultatieve stages zijn gevolgd:

 • Cardiologie;
 • Vasculaire geneeskunde;
 • Nefrologie;
 • Reumatologie;
 • En klinische immunologie.

Opleiding in het aandachtsgebied

Klinische stage (8 ± 2 maanden) op een afdeling waar vooral of uitsluitend patiënten zijn opgenomen met nierziekten, hypertensie, acute en chronische nierinsufficiëntie, alsmede patiënten met nierfunctievervangende behandeling die een complicatie hiervan of ander intercurrent ziektebeeld hebben. Tot deze stage behoren:

 • De dagelijkse patiëntenzorg;
 • De nierbiopsiebespreking;
 • De radiologiebespreking;
 • De urologiebespreking;
 • En andere multidisciplinaire besprekingen.

Klinische stage (8 ± 2 maanden) op een afdeling waar vooral of uitsluitend patiënten zijn opgenomen met nierziekten, hypertensie, acute en chronische nierinsufficiëntie, alsmede patiënten met nierfunctievervangende behandeling die een complicatie hiervan of ander intercurrent ziektebeeld hebben. Tot deze stage behoren:

 • De dagelijkse patiëntenzorg;
 • De nierbiopsiebespreking;
 • De radiologiebespreking;
 • De urologiebespreking;
 • En andere multidisciplinaire besprekingen.

Poliklinische stage (24 maanden): Een stage gedurende één dagdeel per week op de polikliniek nefrologie. Hier worden nieuw verwezen patiënten gezien, de eigen klinische patiënten nagecontroleerd, alsmede andere nefrologische patiënten. Ook wordt ten minste zes maanden deelgenomen aan de predialyse polikliniek, waarbij ten minste 20 predialyse patiënten worden begeleid.

Nefrologische consulten stage (ten minste 8 maanden): Hierin worden de nefrologische consulten binnen de interne geneeskunde verricht, alsmede die bij andere specialismen.

Dialysestage (minimaal 8 maanden): Gedurende deze stage wordt ervaring opgedaan met hemodialyse en peritoneale dialyse bij patiënten met acute en chronische nierinsufficiëntie. Ten minste 500 hemodialyses worden begeleid en 20 peritoneale dialyse patiënten. De stage omvat tevens kennisneming van de hemodialyse en hemofiltratie apparatuur, kunstnieren en peritoneale dialyse vloeistoffen. De consulten worden verricht op de intensive care en de coronary care. Acute vaattoegang tot de bloedbaan wordt verricht. Tevens wordt deelgenomen aan de polikliniek peritoneale dialyse en aan de multidisciplinaire besprekingen.

Transplantatiestage (2 maanden): Een stage op een afdeling waar vooral of uitsluitend patiënten zijn opgenomen ten behoeve van niertransplantatie en getransplanteerde patiënten met complicaties. Ten minste 20 niertransplantaties worden begeleid. Kennis en ervaring wordt opgedaan met de pretransplantatie zorg en het postoperatieve traject. Tevens wordt geparticipeerd in de niertransplantatie polikliniek en in de voorbereiding van potentiële nierdonoren. Ervaring wordt opgedaan met nierbiopsieën uit getransplanteerde nieren.

De stage polikliniek en nefrologische consulten worden gecombineerd met de andere stages.

Klinisch onderzoek en geaccrediteerd onderwijs.

Gedurende het hele opleidingsprogramma dient aandacht te worden besteed aan klinisch onderzoek in de nefrologie. De internist-nefroloog in opleiding dient een artikel te schrijven of een voordracht te houden voor een wetenschappelijke vereniging. Het cursorisch onderwijs zoals gegeven door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie dient te worden gevolgd. Aan ten minste 6 van de 8 onderwijsdagen moet worden deelgenomen. Daarnaast moet gedurende de opleiding minimaal 40 uur geaccrediteerd ‘nefrologisch’ onderwijs worden genoten. N.B. De onderdelen van het opleidingsprogramma dienen zoveel mogelijk in een aaneengesloten periode te worden afgewerkt. Programmaonderdelen kunnen worden gesplitst of gecombineerd, mits de duur en relatieve zwaarte overeenkomt met het hierboven gestelde. Wanneer betrokkene een promotieonderzoek doet binnen de nefrologie, kunnen de stages worden verdeeld over langere periode.

Contactgegevens

Stafsecretariaat 071  526 21 48,

faxnummer 071 526 68 68,

routenummer: 222,

locatie C-7-Q