Promotie: Ruim helft van beroertepatiënten heeft 2,5 jaar later geen betaald werk

16 februari 2023
leestijd
De gevolgen van een beroerte blijven jaren na de beroerte nog aanwezig, kunnen verergeren of juist dan pas ontstaan. Dat ontdekte Winke van Meijeren-Pont tijdens haar promotieonderzoek bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze verdiepte zich in de langetermijngevolgen van een beroerte voor de patiënt, maar ook voor de naasten.

Van Meijeren-Pont concludeerde onder andere dat ruim een derde van de patiënten met een beroerte last had of kreeg van pijn in de schouder, arm, pols of hand. Ongeveer eenzelfde groep had gedurende de follow-up lage scores voor patiëntactivatie. Patiëntactivatie kan gezien worden als een voorwaarde voor effectief zelfmanagement om met de gevolgen van een beroerte om te gaan. Het lukte bijna de helft van de patiënten die vóór de beroerte werkt om tweeëneenhalf jaar later nog steeds betaald werk te doen. Deze patiënten waren meer tevreden over hun participatie in de maatschappij dan patiënten die niet terugkeerden naar werk.

Naasten

De kwaliteit van leven nam gemiddeld genomen toe vanaf de start van de revalidatie tot een jaar daarna. De gemiddelde maatschappelijke kosten waren in het eerste jaar €63.045 voor klinische en €24.533 voor poliklinische patiënten. Een beroerte heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf. Daarom werd de belasting van hun naasten nagegaan, waarbij bleek dat een derde van hen tijdens follow-up een hoge belasting ondervond gerelateerd aan de zorg voor hun naasten.

SCORE-studie

Aan haar onderzoek deden deelnemers van de SCORE-studie mee. De deelnemers vulden vragenlijsten in vanaf de start van hun revalidatie tot 30 maanden daarna. Daarnaast is er al sinds het begin van de studie een panel van onderzoekspartners (patiënten met een beroerte en hun naasten) betrokken bij het nadenken over de opzet en de onderzoeksvragen van de SCORE-studie.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van deze studie deden Van Meijeren-Pont en de andere onderzoekers een aantal aanbevelingen ter verbetering van de revalidatie zorg. Allereerst is het een feit dat pijn na een beroerte na langere tijd pas aan het licht kan komen. Voor de juiste behandeling is het belangrijk dat behandelaren in de eerste lijn weten dat patiënten met een beroerte op lange termijn deze klachten kunnen ervaren. Daarnaast kan de belasting van een naaste van een patiënt met een beroerte later ontstaan. Daarom is het belangrijk om die belasting van de naasten herhaaldelijk te meten. Tot slot is van belang dat er voor patiënten die geen betaald werk meer kunnen doen actieve ondersteuning is bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. Op deze manier zullen patiënten hun participatie waarschijnlijk als meer zinvol ervaren.

Toekomst

“We hopen dat de aanbevelingen uit ons onderzoek om de (revalidatie)zorg te verbeteren worden overgenomen in de praktijk. Zo kunnen we ook de uitkomsten van patiënten verbeteren”, aldus Van Meijeren-Pont. “Na het afronden van mijn proefschrift ga ik dan ook zeker verder met het doen van onderzoek. De SCORE-studie onderzoekt op dit moment of een door een set van patiënt gerapporteerde uitkomstmaten geschikt is om de uitkomsten van revalidatie na een beroerte in kaart te brengen. Ik ben daarbij betrokken bij de opzet, dataverzameling en de data-analyse.”

Van Meijeren-Pont is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Zij werkt als promovenda bij Basalt aan de Stroke Cohort Outcome of REhabilitation (SCORE) studie. Dat is een longitudinaal cohortonderzoek onder patiënten die hebben gerevalideerd na een beroerte. Van Meijeren-Pont verdedigt haar proefschrift 22 februari.