Mission Statement

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) streeft naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Beter zijn Beter worden

Het Leids Universitair Medisch Centrum stelt zich tot doel om zijn kerntaken op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren. Het LUMC streeft er dan ook naar de hoogste kwaliteit te bieden, zowel in medisch technisch opzicht, als in de zorg en aandacht voor de patiënt. Openheid en informatie zijn daarbij sleutelwoorden.

Voor wat betreft het onderzoek wil het LUMC tot de internationale top blijven behoren.
De interactie van fundamenteel onderzoek en patiëntenzorg vormt de basis van het beleid. Dit betekent dat de vele, vaak ook landelijke en internationale topreferentiële taken en de topklinische functies die het LUMC uitoefent sterk wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Naast zijn bovenregionale en landelijke functie biedt het LUMC kwaliteit en kwantiteit over de gehele breedte van de geneeskunde. Dit is noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de maatschappelijke functie van het LUMC op het gebied van innovatie van de zorg en het zorgsysteem en voor de wetenschappelijke toetsing van nieuwe, maar ook van bestaande medische technologie. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het studentenonderwijs en de specialistische opleidingen.

Het is duidelijk dat het LUMC een aantal taken niet alleen kan en wil uitvoeren. Een nauwe samenwerking met daartoe gekwalificeerde algemene ziekenhuizen in onze onderwijs- en opleidingsregio is daarvoor nodig. 
Het LUMC blijft dan ook streven naar gestructureerde netwerkvorming op bovengenoemde gebieden. 

Via het onderwijs zal het LUMC patiëntgerichte artsen en wetenschappers afleveren met een kritisch wetenschappelijke attitude en met wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Plezier in de studie is hierbij essentieel. Op onderwijsgebied heeft verdere internationalisering een hoge prioriteit.

Aan de hand van het principe van levenslang leren speelt de Boerhaavecommissie van het LUMC als grootste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied in Nederland een centrale rol. Het LUMC wil deze positie nog verder versterken en ook de Leidse nascholing voor HBO en MBO een dergelijke positie geven.

Tenslotte

Het LUMC wordt in essentie gevormd door de mensen die er werken. Verleden, heden en toekomst worden bepaald door hun talent, inzet en samenwerking. Daarom is het devies 
'Beter zijn, Beter worden' bij uitstek op de medewerkers van toepassing.

Kerntaken

Patiëntenzorg, topklinische zorg en met name topreferente zorg

Het LUMC wordt gekenmerkt doordat het in belangrijke mate en op velerlei gebied voorziet in de supraregionale en landelijke behoefte aan topreferente zorg, de zorg die elders niet geboden kan worden. Daarnaast verzorgt het LUMC een breed pakket aan topklinische zorg, waaronder orgaantransplantaties, cardiovasculaire interventies en alle typen beenmergtransplantaties alsmede een vast volume regionale basiszorg.

Onderzoek, zowel fundamenteel als patiëntgebonden en op de zorg gericht

Het LUMC kent enkele zeer fundamentele onderzoekslijnen die, gericht zijn op de kern van levensprocessen. Een aanzienlijk deel van het onderzoek van het LUMC is gericht op de vertaling van fundamenteel onderzoek naar toepassing in de patiëntenzorg (from bench to bedside en vice versa). Daarnaast vindt binnen de klinische disciplines breed patiëntgebonden onderzoek plaats. Tevens wordt aandacht besteed aan de beoordeling van doeltreffendheid en doelmatigheid van nieuwe en reeds bestaande medische technologieën aan epidemiologische en besliskundige aspecten van de zorg en aan veiligheid in de zorg.

Onderwijs, ten behoeve van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Het LUMC leidt basisartsen op met een gedegen kennis van zaken. Ook heeft de basisarts goede contactuele vaardigheden ontwikkeld om professioneel, maar ook zeer betrokken, 
met patiënten te communiceren. De basisarts zowel als de biomedische wetenschapper is in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op te kunnen zetten en te managen en in staat om de resultaten te ordenen, analyseren en in wetenschappelijke publicaties te verwoorden. 

Opleiding tot medisch specialist

Veelal en bij voorkeur in clusterverband met de algemene ziekenhuizen in de onderwijs en opleidingsregio wordt de opleiding tot medisch specialist vormgegeven in 27 specialismen. Het LUMC waarborgt dat de alhier opgeleide medisch specialisten kritisch staan tegenover alles wat niet ‘evidence based’ is en vooral ook jegens het eigen handelen, terwijl ze daarnaast goede communicatieve vaardigheden bezitten. De in het LUMC opgeleide specialist heeft ruime ervaring in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren ervan. Dit stelt hen in staat relevante ontwikkelingen binnen de geneeskunde te signaleren en hieraan een bijdrage te leveren. 

Bij- en Nascholing, zowel postacademisch als post HBO en MBO

De snelle veranderingen en toenemende specialisering nopen tot voortdurende bij- en nascholing. Van oudsher richt de Boerhaave Commissie van het LUMC zich op het leveren van kwalitatief hoogwaardige nascholing in relatie tot de aandachtsgebieden en zwaartepunten van het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit “leven lang leren” vindt meer en meer plaats via internet waardoor tegemoet wordt gekomen aan de actuele behoeften van de beroepsbeoefenaren.