Code integriteit kennisoverdracht

Inleiding

In respons op signalen vanuit het LUMC en de samenleving heeft het toenmalig Stafconvent het initiatief genomen om te komen tot een integriteitcode voor wetenschappelijk onderzoek en de verschillende vormen van onderwijs. De code vormt een aanvulling en precisering van regelgeving uitgevaardigd door de overheid en de beroepsgroep (KNMG) zelf op het gebied van integriteit en onafhankelijkheid [i].
Binnen en buiten het LUMC worden problemen gezien in de wijzen waarop de gezondheidszorgindustrie betrokken is bij kennisoverdracht. Er zijn diverse voorbeelden waarin fondsen verkregen van commerciële instellingen worden aangewend op een manier die tenminste de schijn van ongewenste beïnvloeding wekt. Bij het onvoldoende onderkennen van deze situaties kan de geloofwaardigheid van de medische beroepsgroep in gevaar komen.

Doel

Een gedragscode waarmee de integriteit van LUMC medewerkers ten aanzien van medisch onderwijs, opleiding en nascholing wordt geborgd. De gedragscode heeft een breed draagvlak onder LUMC medici en andere academici.

1 Algemeen

1.1 De LUMC artsen en andere academici onderhouden met de gezondheidszorgindustrie een open en integere relatie en voorkomen belangenverstrengeling.

1.2 Onderwijs, opleiding en nascholing voor en door LUMC medewerkers moet controleerbaar zijn ten aanzien van de feiten waarop de informatie is gebaseerd. Hierbij wordt zorggedragen voor een evenwichtige weergave van de mogelijke keuzes in de patiëntenzorg.

1.3 Aan door de gezondheidsindustrie georganiseerde activiteiten wordt alleen actief en passief geparticipeerd indien ze compatibel zijn met de LUMC- integriteitcode die voor LUMC activiteiten zijn opgesteld. 

2 Materiële steun bij kennisoverdracht

2.1. Vertegenwoordigers of financiële steun van de gezondheidszorgindustrie worden niet betrokken bij het studentenonderwijs en patiëntenvoorlichting.

2.2. Alle eventuele financiële contacten met de gezondheidszorgindustrie verlopen in openheid, zijn in het belang van het LUMC en afgestemd met de bestuurlijke lijn van het LUMC.

2.3. De inhoud van het te organiseren onderwijs, specialistenopleiding en nascholing wordt bepaald in volledige onafhankelijkheid van de industrie.

2.4. Bij het geven van nascholing wordt eventueel ontvangen steun van buitenaf van te voren vermeld door de organisatie. Directe financiële relaties tussen de uit te nodigen docenten en de sponsores van de nascholing worden vermeden. Indien in het programma docenten voorkomen die financiële banden hebben met de gezondheidszorgindustrie, moet dit worden bekendgemaakt. Eventuele onkostenvergoeding verloopt via de organisator van de nascholing.

3 Vergoeding voor diensten

3.1  Voor het aanvaarden van taken voor commerciële instellingen zoals het deelnemen aan een adviescommissie, het geven van voordrachten op door de gezondheidszorgindustrie georganiseerde bijeenkomsten, het schrijven van artikelen over het product of het opstellen van toepassingsrichtlijnen, moet het ontstaan van belangenconflicten worden nagegaan en moet de beslissing over al dan niet aannemen van de vergoeding daarop worden gebaseerd.

3.2 Een eventuele financiële (onkosten)vergoeding moet proportioneel zijn voor de geleverde dienst. Als richtlijn wordt de LUMC salarisregeling genomen. Deze vergoedingen vloeien in het algemeen voort uit de functie die men bekleedt binnen het LUMC en moeten worden beschouwd als neveninkomsten [ii].

4 Steun voor het bezoeken van scholing en congressen

4.1  Keuzes voor medische nascholing en congressen worden afgestemd met de belangen van de afdeling c.q. het LUMC.

4.2 Voor het aanvaarden van steun van commerciële instellingen voor internationaal  congresbezoek moet het ontstaan van belangenconflicten worden nagegaan [iii].

4.3  De kosten van landelijke nascholing worden gedragen door het LUMC c.q. de  LUMC medewerker.

5 Persoonlijk gunstbetoon

5.1 LUMC medewerkers aanvaarden geen cadeaus van commerciële instellingen. Het genieten van gastvrijheid is acceptabel zolang deze functioneel is (in het kader van samenwerking met deze industrie).


Noten

[i]   Onder meer Besluit Geneesmiddelenreclame, Gedragscode Geneesmiddelenreclame, CAO-regeling Neveninkomsten

[ii]  Het betreft hier de CAO-regeling Nevenwerkzaamheden uitgewerkt in protocol Nevenwerzaamheden

[iii] Met inachtneming van de KNMG-beleidsregels