Patiëntenfolder

Kinderpoli Stad (WAKZ)

In deze brochure vindt u informatie over de polikliniek Kindergeneeskunde van het LUMC. De polikliniek Kindergeneeskunde maakt deel uit van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC. Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is een modern, comfortabel en kindvriendelijk ziekenhuis met bedden voor kinderen en tieners in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het combineert een volledig op het kind gerichte omgeving met de voordelen van de directe nabijheid van alle specialismen.

Deze informatie is opgesteld door het WAKZ.

   

De polikliniek Kindergeneeskunde bevindt zich op de zesde etage van het ziekenhuis, route 652, zone J-06-Q. Mocht u de weg naar onze polikliniek niet weten te vinden, dan kunt u in de centrale hal op de begane grond bij de informatiebalie de weg vragen. Op de polikliniek vindt u de volgende subspecialismen:  

 • Nefrologie  
 • Maag-darm-leverziekten 
 • Kinderlongziekten  
 • Immunologie/infectieziekten  
 • Endocrinologie  
 • Neonatologie  
 • Hartziekten  
 • Immunologie 
 • Reumatologie/immunologie

 • Hematologie 
 • Beenmergtransplantatie 

Leids Universitair Medische Centrum  

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bestaat uit het Academisch Ziekenhuis Leiden en de Faculteit der Geneeskunde. Het LUMC is één van de acht universitaire medische centra in Nederland. Door de aard van een universitair medisch centrum kunnen er bij het onderzoek en de behandeling van uw kind meer hulpverleners zijn betrokken dan in een niet-universitair medisch centrum. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u dit kenbaar maken.  

Binnen het LUMC vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Als uw kind in aanmerking komt voor wetenschappelijk onderzoek, wordt altijd uw toestemming gevraagd. In het geval de arts vraagt of uw kind wil en kan deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek krijgt u hierover vooraf, volledige, mondelinge en schriftelijke informatie. Indien u besluit geen toestemming te verlenen voor onderzoek, heeft dit uiteraard geen consequenties voor de verdere behandeling van uw kind.  

Polikliniek Kindergeneeskunde    

Inschrijving 

Op de dag van de eerste afspraak bij de polikliniek Kindergeneeskunde dient u uw kind in te laten schrijven. Wij verzoeken u om u met uw kind minimaal 30 minuten voor de afspraak te melden bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Voor inschrijving zijn de volgende gegevens nodig:  

 • Persoonsgegevens  
 • Adres  
 • Telefoonnummer(s)  
 • Huisarts  
 • Verzekeringspas van uw kind  
 • Legitimatiebewijs van uw kind  
 • Naam van uw apotheek  
 • Naam van de tandarts

Nadat uw kind is ingeschreven ontvangt u een inschrijfkaart. U dient de inschrijfkaart te laten aanpassen wanneer u veranderd bent van:  

 • Adres, telefoonnummer  
 • Huisarts  
 • Verzekering

Eerste polikliniekafspraak  

U krijgt voorafgaand aan het polikliniekbezoek een vragenlijst toegestuurd met betrekking tot de medische voorgeschiedenis van uw kind. Wij verzoeken u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en aan ons terug te sturen, zodat wij deze gegevens hebben bij het voorbereiden van het bezoek van uw kind.  

Aangezien wij een opleidingsziekenhuis zijn, kan uw kind eerst gezien worden door een co-assistent. Hij/zij neemt met u de vragenlijst door en zal een lichamelijk onderzoek doen. Aangezien deze co-assistent nog in opleiding is tot arts, spreekt hij de verkregen bevindingen door met de kinderarts. Afhankelijk van de bevindingen wordt er verder onderzoek gedaan. Meestal gebeurt dit op dezelfde dag.  

Hoe ziet een polikliniekbezoek eruit?  

Bij binnenkomst in de centrale hal meldt u zich bij de aanmeldzuilen aan met het paspoort/ID kaart van uw kind die de afspraak heeft. Hier krijgt u een dag ticket welke u kunt scannen bij de desbetreffende polikliniek, door middel van de QR-code. Op deze manier meldt u zich aan voor de afspraak. Hierna wordt uw kind, voordat het naar de arts gaat, door één van de polikliniekassistenten gewogen en gemeten. Eventueel wordt ook de bloeddruk gemeten. De arts neemt een anamnese af en verricht lichamelijk onderzoek. Indien noodzakelijk wordt er op verzoek van de arts verder onderzoek gedaan, bijvoorbeeld bloedonderzoek, urine en/of faeces (ontlasting) onderzoek. Voor het maken van röntgenfoto’s kunt u direct na het polikliniekbezoek zonder afspraak naar de radiologie (K2-P).  

Het bloed prikken gebeurt bij ons op de polikliniek door doktersassistentes die zeer veel ervaring hebben met het prikken van kinderen.  

Op de polikliniek zijn ook verpleegkundigen aanwezig die u en uw kind kunnen begeleiden en voorlichten over de onderzoeken. Zij kunnen ook voorbereiding bieden voor een opname in het ziekenhuis.  

Voor kinderen is een bezoek aan de polikliniek vaak spannend en onwennig. Dit kan gepaard gaan met angst. Het is belangrijk dat u uw kind voorbereidt op een polikliniekbezoek door uit te leggen wat er gaat gebeuren. Wat u aan uw kind kunt vertellen is afhankelijk van de leeftijd. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van boekjes, bijvoorbeeld:  

 • Nijntje in het ziekenhuis (2-4 jaar); Dick Bruna, Uitgeverij Bruna, Utrecht  
 • Lucas en de fotodokter (v.a. 5 jaar), Stefan Boonen  
 • Milan in het ziekenhuis (0-6 jaar), Stijn Moekaars  

Op onze website en op de website van de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis vindt u meer informatie over hoe u uw kind kunt voorbereiden. 

Vervolgafspraken  

De behandelend arts zal met u bespreken of een vervolgafspraak noodzakelijk is. Voor het maken van (telefonische) afspraken met de arts meldt u zich bij de receptie op de polikliniek Kindergeneeskunde. Bij een volgend bezoek aan de polikliniek Kindergeneeskunde meldt u zich eerst met uw kind bij de balie. De inschrijfkaart en afsprakenkaart dient u weer mee te nemen.  

Belangrijk!  

Als u denkt dat er in uw gezin, op de school, van uw kind(eren) of elders in uw omgeving kinderziekten, zoals bijvoorbeeld waterpokken of mazelen voorkomen, dan verzoeken wij u vóór het bezoek aan onze polikliniek contact op te nemen met de polikliniek kindergeneeskunde. Telefoonnummer: 071-5262811. Dit geldt ook als uw kind opgenomen is geweest in een ziekenhuis in het buitenland.  

Mogelijkheden t.a.v. het voeden en/of verschonen van uw kind  

Wanneer u tijdens uw bezoek aan de polikliniek Kindergeneeskunde uw kind borstvoeding wilt geven, meldt u zich dan bij de secretaresse aan de balie of bij de verpleging.  Zij kunnen u een ruimte wijzen waar uw kind in alle rust gevoed kan worden. Op de polikliniek is een magnetron aanwezig. In de toiletruimte (J6-122) is er gelegenheid om uw kind te verschonen.  

Wachttijden  

Er wordt alles aan gedaan om uw kind op de afgesproken tijd te onderzoeken. Toch zijn wachttijden niet altijd te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Onderzoeken waarvoor geen afspraak gemaakt is, worden verricht zodra daartoe gelegenheid is.  

Communicatie hulpverlener-patiënt  

Er zal te allen tijde zorgvuldig met de medische gegevens van uw kind worden om gegaan. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) stelt hiervoor voorwaarden. Een belangrijk onderwerp in deze wet is “informed consent”. Het gaat hierbij om de informatieplicht en het toestemmingsvereiste. Informatieplicht betekent dat iedere hulpverlener informatie dient te verschaffen aan patiënten over hun bevindingen om te komen tot een juiste diagnose.  

Van u wordt verwacht dat u de juiste informatie verstrekt aan de behandelaar. Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen over hun medische behandeling. Dit betekent dat u als ouder(s)/verzorger(s) de informatie krijgt. De arts licht u in over de aard en het doel van een onderzoek of behandeling. U wordt op de hoogte gesteld van de mogelijk risico’s en de gevolgen van deze behandeling voor de gezondheid van uw kind. Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij de behandelend arts van uw kind.  

Toestemmingsvereiste houdt in dat de hulpverlener nadat u geïnformeerd bent, verplicht is uw toestemming te vragen voor de voorgenomen behandeling en mogelijke onderzoeken. U beslist zelf of uw kind een aanbevolen behandeling en/of onderzoek zal ondergaan. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar worden in staat geacht, hun situatie te kunnen overzien en een eigen mening te hebben. Daarom is voor een behandeling toestemming van zowel ouders als kind nodig.  

Boven de 16 jaar beslist de patiënt zelf  

Wanneer ouders en kind het niet met elkaar eens zijn, en het kind blijft bij zijn besluit, zal de hulpverlener in principe doen wat het kind vraagt.  

In de WGBO is de mogelijkheid tot inzage in het patiëntendossier. U kunt het dossier van uw kind op verzoek inzien. Ook is het mogelijk een kopie te krijgen van het dossier. U kunt dit schriftelijk aanvragen bij het secretariaat van het betreffende specialisme. Hier zijn kosten aan verbonden.  

Patiëntengegevens en privacy  

Aan personen en instellingen buiten het LUMC die niet bij de directe zorg zijn betrokken, worden alleen gegevens op naam verstrekt, als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Bepaalde gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke regels aan de zorgverzekeraars verstrekt.  

Een aantal andere gezondheidszorginstellingen in de Leidse regiois eveneens aangesloten op de centrale computer van het LUMC, zoals bijvoorbeeld de Trombosedienst, Stichting Centraal Artsenlaboratorium, de polikliniek van de Jelgersmakliniek en het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium. Medewerkers van deze instellingen hebben slechts toegang tot een beperkt deel van de gegevens.  

Wanneer u hierover meer informatie wenst of als u het privacyreglement wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met het Patiëntenservicebureau via telefoonnummer 071- 526 2989.  

Telefonische bereikbaarheid  

 • Voor het maken/verzetten/afzeggen van afspraken, is de polikliniek Kindergeneeskunde telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 071-526 2822 op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur.