Research ICT

Research ICT is het ambitieuze programma van het LUMC, waarmee wij de data- en kennisuitwisseling tussen onderzoekers willen verbeteren. Met dit programma wordt beoogd het fundament voor wetenschappelijk onderzoek in het LUMC te verstevigen en toekomstbestendig in te richten.

Waarom doen wij dit? 

De samenleving wil graag weten wat er wel en niet gebeurt met haar data. Ook subsidieverstrekkers, zoals NWO, ZonMw en de Europese Commissie, stellen steeds meer eisen aan datasets, die verzameld worden in door hen gefinancierd onderzoek. Onderzoekers moeten inzichtelijk maken en transparant zijn over hoe zij met de data omgaan. Het gaat dan niet alleen om dataverzameling, maar ook om datamanagement, data-analyse en de vindbaarheid van data na het afsluiten van het project. Dit wordt FAIR data genoemd: Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. Deze transparantie geeft onderzoekers ook de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en te verkrijgen. Om die transparantie te verkrijgen, zijn binnen de Europese Unie al diverse programma’s gestart.

Het programma Research ICT is opgezet om het fundament voor onderzoek in het LUMC te verstevigen. Met de juiste procedures, regelgeving en IT-voorzieningen wordt de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek verhoogd, wat uiteindelijk leidt tot meer kwaliteit van onze patiëntenzorg. Door data beter vindbaar, toegankelijker en herbruikbaar te maken, dragen we bij aan het toenemende belang van transparantie. Met oog op de privacy en veiligheid van de patiënten zijn duidelijke procedures, regelgeving en IT-infrastructuur hierbij van essentieel belang.

Het programma Research ICT is in 2015 gestart en wordt uitgevoerd in de periode van 2015 tot 2018. Wilt u meer weten over de voorafgaande analyse van het programma Research ICT? Bekijk dan de LUMC Strategiestudie Research ICT 2018.

De thema’s

Het programma Research ICT bestaat uit vier thema’s: 

 • Zorg voor onderzoek – Onderzoek voor zorg: Voor veel wetenschappelijk onderzoek is data cruciaal. Met dit programma wordt data eenvoudiger beschikbaar en kan data beter gedeeld, verzameld en bewaard worden (FAIR data). 
 • Vliegende start: Goede voorbereiding en ondersteuning vormt de basis voor goed onderzoek. Door ICT-voorzieningen te gebruiken op het gebied van statistiek, methodologie en data-analyse, kunnen onderzoekers de kwaliteit van onderzoek verhogen. Bovendien leveren ICT-voorzieningen een waardevolle bijdrage aan het transparanter maken van het onderzoeksproces, omdat data nu inzichtelijker wordt.
 • Transparante onderzoekspaden: Onderzoekers werken steeds vaker multidisciplinair samen. Door deze samenwerking te versterken, kan meer kennis uitgewisseld en verkregen worden. Op deze manier kunnen we niet alleen de basis van wetenschappelijk onderzoek verbeteren, maar leveren we ook een bijdrage aan de kwaliteit van de onderzoeksresultaten (FAIR data).
 • Data is goud waard: Het programma Research ICT is erop gericht om onderzoekers gemakkelijker kennis te laten delen met andere onderzoekers en de buitenwereld.

De projecten

Binnen het LUMC zijn diverse projecten gestart om het fundament voor onderzoek te verstevigen. Deze projecten dragen allen bij aan de bovengenoemde thema’s en het programma Research ICT. 

 • FAIR Data Stewardship: Dit project heeft betrekking op de implementatie van FAIR data stewardship in het LUMC. Er worden richtlijnen voor datamanagement ontwikkeld. 
 • Klinisch onderzoek en het EPD: In dit project ligt de focus op het verbeteren van dataverzameling (FAIR) voor klinisch onderzoek. Er wordt onder andere beoordeeld of het huidige EPD toereikend genoeg is of dat andere voorzieningen aangeschaft moeten worden.
 • Metadata en registratie onderzoek: Om inzichtelijk te krijgen welke onderzoeken binnen het LUMC gedaan worden, wordt gewerkt aan een registratiemethode van onderzoek. 
 • Hergebruik van data via Medical Intelligence: Met dit project wordt beoogd alle data binnen het LUMC beschikbaar te maken voor hergebruik. 
 • Transparant onderzoek: Om ervoor te zorgen dat onderzoek transparanter wordt en data herbruikbaar, wordt een elektronisch labjournaal (e-lab notebook) geïmplementeerd. 
 • Multidisciplinaire ondersteuning: de implementatie van een online researchsupportdesk, dat onderzoekers ondersteunt bij vragen. Het loket koppelt de informatie aan de juiste personen en verwijst de onderzoeker door.
 • ICT-infrastructuur: Dit project heeft betrekking op de ICT-infrastructuur die beschikbaar is en er moet zijn voor onderzoek in het kader van rekenkracht (HPC) en opslagfaciliteiten. 

Beveiliging van data

De privacy en veiligheid van patiëntgegevens staat altijd centraal. Daarom speelt de beveiliging van data binnen dit programma een belangrijke rol. Data moet FAIR zijn, zodanig dat de data beveiligd en niet te herleiden is tot individuen. De beveiliging van data is daarom in alle projecten van Research ICT verweven. 

Contact

Heeft u vragen over het programma Research ICT? Neem dan gerust contact op met het team van Research ICT via research-ict@lumc.nl

Meer informatie

Meer informatie over FAIR data en de programma’s die zijn gestart om meer transparantie in onderzoek te realiseren, kunt u vinden op: