Research ICT

Onder Research ICT vallen alle activiteiten waarmee het LUMC de data- en kennisuitwisseling tussen onderzoekers steeds verder optimaliseert. Ons doel is om het fundament voor wetenschappelijk onderzoek in het LUMC verder te verstevigen en toekomstbestendig in te richten.

Waarom doen wij dit?

De samenleving wil graag weten wat er wel en niet gebeurt met haar data. Ook subsidieverstrekkers, zoals NWO, ZonMw en de Europese Commissie, stellen steeds meer eisen aan datasets, die verzameld worden in door hen gefinancierd onderzoek. Onderzoekers moeten inzichtelijk maken en transparant zijn over hoe zij met de data omgaan. Het gaat dan niet alleen om dataverzameling, maar ook om datamanagement, data-analyse en de vindbaarheid van data na het afsluiten van het project. Dit wordt FAIR data genoemd: Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. Deze transparantie geeft onderzoekers ook de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en te verkrijgen. Met de juiste procedures, regelgeving en IT-voorzieningen wordt de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek verhoogd, wat uiteindelijk leidt tot meer kwaliteit van onze patiëntenzorg. Door data beter vindbaar, toegankelijker en herbruikbaar te maken, dragen we bij aan het toenemende belang van transparantie. Met oog op de privacy en veiligheid van de patiënten zijn duidelijke procedures, regelgeving en IT-infrastructuur hierbij van essentieel belang.

Research ICT in het LUMC richt zich op de volgende thema’s: 

  • Vliegende start: Goede voorbereiding en ondersteuning vormt de basis voor goed onderzoek. Door ICT-voorzieningen te gebruiken op het gebied van statistiek, methodologie en data-analyse, kunnen onderzoekers de kwaliteit van onderzoek verhogen. Bovendien leveren ICT-voorzieningen (zoals een “digital research environment (DRE)”) een waardevolle bijdrage aan het transparanter en veiliger maken van het onderzoeksproces.
  • Transparante onderzoekspaden: Onderzoekers werken steeds vaker multidisciplinair samen. Door deze samenwerking te versterken, kan meer kennis uitgewisseld en verkregen worden. Op deze manier kunnen we niet alleen de basis van wetenschappelijk onderzoek verbeteren, maar leveren we ook een bijdrage aan de kwaliteit van de onderzoeksresultaten (FAIR data).
  • Data is goud waard: Het programma Research ICT is erop gericht om onderzoekers gemakkelijker kennis te laten delen met andere onderzoekers en de buitenwereld. Denk daarbij ook aan de snellere toepassing van onderzoeksuitkomsten in de zorg (“personalized medicine” en “datadriven healthcare”).

De projecten

Binnen het LUMC is en wordt hard gewerkt om het fundament voor onderzoek te verstevigen. Allerlei projecten dragen bij aan de bovengenoemde thema’s. Een aantal is al afgerond, andere projecten lopen op dit moment of worden opgestart. Voorbeelden zijn: 

  • FAIR Data Stewardship: De implementatie van FAIR data stewardship in het LUMC obv ontwikkelde richtlijnen.
  • Klinisch onderzoek en het EPD: Het verbeteren van dataverzameling (FAIR) voor klinisch onderzoek.
  • Metadata en registratie onderzoek: Om continu inzicht te hebben in welke onderzoeken binnen het LUMC gedaan worden, wordt gewerkt aan optimalisatie van registratie van onderzoek. 
  • Hergebruik van data via Medical Intelligence: Het doel is om alle data binnen het LUMC beschikbaar te maken voor hergebruik. 
  • Transparant onderzoek: Om onderzoekers te helpen om hun onderzoek transparant en herleidbaar te maken, is een elektronisch labjournaal (e-lab notebook) geïmplementeerd. 
  • Multidisciplinaire ondersteuning: Het LUMC beschikt over een online researchsupportdesk, dat onderzoekers ondersteunt bij vragen. Het loket koppelt de informatie aan de juiste personen en verwijst de onderzoeker door.
  • ICT-infrastructuur: Continue verbeteringen op de beschikbare ICT-infrastructuur o.a. in het kader van rekenkracht (HPC) en opslagfaciliteiten. 

Beveiliging van data

De privacy en veiligheid van patiëntgegevens staat altijd centraal. Daarom speelt de beveiliging van data een belangrijke rol. Data moet FAIR zijn, zodanig dat de data beveiligd en niet te herleiden is tot individuen. De beveiliging van data is daarom in alle activiteiten rondom Research ICT verweven. 

Contact

Heeft u vragen over Research ICT? Neem dan gerust contact op met het team van Research ICT via research-ict@lumc.nl