Palliatief Advies Team

This information is provided by Expertisecentrum Palliatieve Zorg

In deze folder vindt u informatie over het Palliatief Advies Team van het LUMC en de werkwijze van het team.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is alle zorg voor patiënten, die ongeneeslijk ziek zijn, en hun naasten. Het doel van palliatieve zorg is het behouden en indien mogelijk verbeteren van kwaliteit van leven voor u en uw naasten. 

Door het ziek zijn en de behandeling kunnen allerlei klachten de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Het is van belang deze klachten op tijd op te merken, te bespreken en als het kan te behandelen. Het gaat hierbij niet alleen om lichamelijke klachten, maar er is ook aandacht voor psychische, sociale en spirituele vragen of problemen.

Niet alleen voor mensen in de laatste levensfase

Palliatieve zorg wordt vaak gezien als de zorg voor mensen, die in de laatste levensfase verkeren (terminaal zijn). Palliatieve zorg kan ook veel steun bieden aan mensen met een ernstige, ongeneeslijke ziekte, die nog een redelijke levensverwachting hebben. Denkt u hierbij aan iemand met kanker die nog behandeld wordt of iemand met longemfyseem, hartfalen, nieraandoeningen, dementie of na een beroerte.

Palliatief Advies Team

Het team streeft naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle hulpverleners, zowel in het ziekenhuis als thuis. 

Het Palliatief Advies Team bestaat uit:

 • verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten palliatieve zorg
 • artsen palliatieve zorg (huisarts en specialist ouderengeneeskunde)
 • medisch specialisten, zoals medisch oncoloog, radiotherapeut en pijnarts
 • maatschappelijk werker, klinisch psycholoog, geestelijk verzorger, diëtiste, apotheker

Indien nodig worden andere specialisten betrokken.

Het team heeft een ondersteunende en adviserende rol. De hoofdbehandelaar blijft eindverantwoordelijk voor het beleid.

Verpleegkundig specialisten en consulenten Palliatief Advies Team

Wat kan het Palliatief Advies Team voor u doen?

We brengen de wensen en behoeften van u en uw naasten in kaart. Ook kijken we naar wat belangrijk is voor u in het leven. Samen bespreken we hoe we u kunnen steunen om de regie over uw leven te houden.

Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn:

 • lichamelijke klachten, zoals pijn, misselijkheid, verminderde eetlust of mondklachten;
 • emotionele problemen, zoals angst, somberheid of eenzaamheid;
 • omgaan met problemen en gevolgen van behandeling in het dagelijks leven;
 • hulp en informatie voor naasten, zoals partner en/of (klein)kinderen;
 • zorgen over betekenis van leven, ziekte of lijden;
 • het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan of afzien van behandelingen;
 • toekomst, zoals te verwachten klachten en kwaliteit van leven;
 • laatste levensfase, zoals uitleg over het verloop van de stervensfase of wat te doen met vocht en voeding in de laatste levensfase
 • voorlichting over euthanasie of palliatieve sedatie
 • zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuis, hospice of andere zorginstelling.

Het contact met de consulent van het Palliatief Advies Team bestaat uit maximaal enkele gesprekken. Resultaat van het gesprek kan zijn dat u meer rust en overzicht ervaart over uw situatie.

Werkwijze

Uw behandelend arts kan u aanmelden bij het Palliatief Advies Team. U kan ook zelf vragen om een gesprek. Het is belangrijk om het uw arts te vertellen als u zelf contact heeft opgenomen met het Palliatief Advies Team. Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt. De verpleegkundig specialist of consulent palliatieve zorg neemt contact met u op voor het inplannen van een afspraak. Uw familie/naasten zijn hierbij ook welkom.

Als u opgenomen bent zal dit gesprek op de verpleegafdeling plaatsvinden. Als u niet bent opgenomen vindt het gesprek plaats op de polikliniek. 

Tijdens het gesprek inventariseert de palliatief consulent uitgebreid uw vragen en problemen en krijgt u praktische informatie en eerste adviezen. Hierna wordt uw situatie besproken met de andere leden van het Palliatief Advies Team. De adviezen die hieruit voortkomen worden door de palliatief consulent en/of uw behandelend arts met u besproken. Het advies wordt indien nodig doorgestuurd naar uw huisarts.

Contact

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Palliatief Advies Team:

Telefoon: 071- 526 19 16

E-mail: palliatievezorg@lumc.nl