Gedragsproblemen van kind ten gevolge van ziekte en/of behandeling; Extra begeleiding voor ouders met

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Heeft uw kind, als het corticosteroïden (Dexamethason of Prednison) gebruikt, of ten gevolge van het ziek zijn of opgenomen zijn in het ziekenhuis, meer of toenemend last van:

 • Slaapproblemen: moeilijk inslapen, ‘s nachts wakker worden, ’s nachts willen eten of drinken
 • Eetproblemen: teveel eten
 • Snel geprikkeld zijn: opstandig gedrag, ruzie maken met andere kinderen
 • Onplezierige gevoelens: sombere gevoelens en lusteloosheid
 • Veel aandacht vragen

Dan merkt u wellicht in deze periode dat uw kind “slechter in zijn vel” zit. Dit leidt veelal tot een grotere belasting van u als ouders en kan invloed hebben op (de sfeer binnen) het hele gezin. Binnen de IHOBA-afdeling bieden wij voor u als ouders de mogelijkheid tot extra ondersteuning bij het omgaan met het gedrag van uw kind tijdens deze periode. In deze folder kunt u daar meer over lezen. 

Aanleiding 

In het behandelprotocol van uw kind wordt het medicijn Dexamethason (of Prednison) regelmatig terugkerend, of langdurig, gegeven. U hebt van de verpleegkundige een dagboekkaart gekregen waarin u kunt lezen over de werking en bijwerkingen van dit medicijn. Het is bekend dat dit medicijn, zeker als het in een hoge dosering gegeven wordt, invloed heeft op de stemming en het gedrag van de behandelde kinderen. Deze invloed kan dusdanig zijn dat dit het welbevinden van uw kind, en daardoor van u als ouders, en het gezin, beïnvloedt.

Daarnaast hebben sommige kinderen qua aanleg of temperament snel last van bijvoorbeeld geprikkeld zijn of onplezierige gevoelens. Dit kan versterkt worden door het zich ziek voelen, of door (langdurige) ziekenhuisopnames. Gebleken is dat de extra ondersteuning voor kinderen die corticosteroïden gebruiken, ook goed toepasbaar is voor kinderen die door hun aanleg of temperament gevoeliger zijn voor de gevolgen van het ziek zijn en ziekenhuisopnames.

Doel 

Om het gedrag en de stemming beter hanteerbaar te maken voor uw kind en voor u, bieden wij de mogelijkheid van ondersteunende gesprekken door gespecialiseerde verpleegkundigen. U krijgt hierbij handvatten om op een andere manier met de gedragsveranderingen bij uw kind om te gaan en op deze manier het gedrag te beïnvloeden. U leert om het gedrag “binnen de perken te houden”, het oplossen of voorkomen kunt u niet. Deze extra begeleiding is niet belastend voor uw kind.

Hoe gaat het in zijn werk 

Tijdens het polibezoek of bij een (dag)opname op de afdeling kunt u aan de arts of aan uw (mentor)verpleegkundige aangeven welke veranderingen u bemerkt in het gedrag en de stemming van uw kind. Als u behoefte hebt aan meer ondersteuning bij het omgaan hiermee, wordt u verwezen naar één van de afdelings- of poliverpleegkundigen die u hierbij kunnen begeleiden.

 • Er wordt dan met u een 1e gesprek gepland waarbij, bij voorkeur, beide ouders/verzorgers aanwezig zijn.
 • Voorafgaand aan dit gesprek wordt u gevraagd om twee  vragenlijsten in te vullen, om alvast een goed beeld te krijgen op welk vlak de problemen vooral liggen.
 • Tijdens het 1e gesprek wordt met behulp van de ingevulde vragenlijsten, één van de onderwerpen die een probleem vormen, gekozen om mee aan de slag te gaan.
 • U wordt gevraagd om voor het 2e gesprek een dagboekje bij te houden over hoe vaak en wanneer dit probleem is voorgekomen in die periode. Dit wordt later nogmaals herhaald.
 • U krijgt mondelinge uitleg over de werking van de   corticosteroïden op het gedrag en de stemming. Ook wordt het in stand houden en beïnvloeden van gedrag door bekrachtiging besproken.
 • Daarnaast krijgt u ook handvatten mee op papier, en eventueel oefeningen voor thuis.
 • In principe vinden de gesprekken plaats rondom de periodes dat uw kind de corticosteroïden krijgt, en zijn 3-5 gesprekken van een uur voldoende. Het plannen van de gesprekken gaat in onderling overleg, en naar uw behoefte.

Tot slot

De verpleegkundigen die de training geven, werken op de IHOB-poli, IHOB-zaal en IHOB-boxen. Zij overleggen regelmatig met Jantien Vrijmoet, psycholoog van het Kinder- en Jeugdcentrum.

Voor meer informatie kunt u bellen naar één van de afdelingen en vragen naar één van de verpleegkundigen die de begeleidende gesprekken doen. Indien nodig belt één van hen u terug. 

Contact 

IHOB-boxen: 071-5262816

IHOB-zaal: 071-5263301

IHOB-dagbehandeling: 071-5261586


April 2009