LUMC Biobanken

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Algemeen

U bent gevraagd om deel te nemen aan een LUMC Biobank. In deze brochure leest u algemene informatie over deelname aan deze biobank. De informatie kan u helpen te beslissen of u mee wilt doen of niet. Leest u de brochure goed door en stelt u vragen als er dingen onduidelijk zijn. Bespreek de informatie eventueel met uw partner, familie, vrienden en/of arts. 

Biobank

Algemeen

Het LUMC heeft een aantal (deel)biobanken opgezet om de behandeling van patiënten in de toekomst te verbeteren. De laatste jaren is er een explosie van nieuwe technologieën voor wetenschappelijk onderzoek. Het LUMC wil graag zo goed mogelijk gebruik maken van deze nieuwe technologieën om haar zorgverlening te verbeteren. Hiervoor moeten grote groepen patiënten met eenzelfde aandoening worden bestudeerd en vergeleken met een grote groep gezonde vrijwilligers. Hoe meer gegevens van verschillende patiënten en gezonde vrijwilligers er beschikbaar zijn, des te beter wetenschappelijk onderzoek kan worden uitgevoerd. Dit wetenschappelijk onderzoek leidt weer tot betere behandelingen.

Wat is een biobank?

Een biobank is een verzameling van lichaamsmaterialen en medische gegevens van patiënten en gezonde vrijwilligers. Uw gegevens en materialen worden voor onbepaalde tijd gecodeerd opgeslagen. Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Uw lichaamsmaterialen worden gecodeerd in vriezers en/of koelkasten bewaard.

Wie wordt er gevraagd?

Er zijn 2 groepen mensen die gevraagd kunnen worden voor de biobank: patiënten en gezonde vrijwilligers.

Wat wordt er met mijn gegevens en materiaal gedaan?

Met uw gegevens wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Deze onderzoeken zullen voor het grootste deel worden uitgevoerd door de medische afdelingen van het LUMC en in het kader van een project waarbij de 8 Nederlandse universitair medische centra samenwerken. Dit landelijk initiatief wordt het Parelsnoer Instituut genoemd. De onderzoekers mogen niet zomaar gebruik maken van de biobank. Ze moeten een onderzoeksvoorstel indienen bij een speciaal daarvoor ingestelde LUMC Biobank-toetsingscommissie. Deze commissie bekijkt of het voorstel wetenschappelijk goed in elkaar zit en of het genoeg meerwaarde heeft voor de gezondheidszorg. Als de commissie goedkeuring geeft, krijgt de onderzoeker beschikking over niet meer dan de benodigde gecodeerde medische gegevens en het bijbehorende lichaamsmateriaal.

Wat gebeurt er bij bevindingen?

Bevindingen uit het wetenschappelijk onderzoek worden in beginsel niet aan u teruggekoppeld. Indien de bevindingen uit het wetenschappelijk onderzoek voor de zorg waardevol blijken, worden deze meegenomen in de zorg aan alle patiënten. 

In uitzonderlijke gevallen kan er iets bijzonders worden gevonden dat direct van belang is voor uw gezondheid. Uw behandelend arts in het LUMC of uw huisarts zal hierover worden ingelicht. Deze arts neemt dan contact met u op om een afspraak met u te maken. U zult dan horen wat u het beste kunt doen of welke behandeling er mogelijk is.

Meedoen

Moet ik meedoen?

Deelname aan een LUMC Biobank is vrijwillig. U bent dus niet verplicht om hieraan mee te doen. Tijdens uw deelname heeft u op elk moment, zonder opgave van reden, het recht om uw toestemming voor deelname weer in te trekken zonder dat het een invloed heeft op uw behandeling.

Wat levert het voor mij op?

De kans is groot dat u persoonlijk geen voordeel heeft bij deelname aan de biobank. U helpt wel mee aan de vooruitgang van de geneeskunde. Beter onderzoek leidt immers tot betere behandeling.

Wat moet ik doen als ik (niet) mee wil doen?

Als u wilt meedoen, zult u gevraagd worden om het toestemmingsformulier van de informatiebrief te ondertekenen. Het toestemmingsformulier zal in tweevoud getekend moeten worden door u en uw behandelend arts/research verpleegkundige. Eén exemplaar mag u meenemen en het andere exemplaar blijft in het ziekenhuis. 

Met het ondertekenen geeft u aan dat u mee wilt doen, dat u weet dat deelname vrijwillig is en dat u uw toestemming ook altijd weer kunt intrekken indien u niet meer wenst deel te nemen. 

Als u niet wenst deel te nemen, dan kunt u dit ook op het toestemmingsformulier aangeven.

Wat zijn mijn rechten?

  • U beslist zelf of u wel of niet aan de biobank wilt meedoen;
  • U mag altijd vragen stellen. De arts is verplicht om alle vragen te beantwoorden;
  • U hoeft niet meteen te beslissen of u wel of niet mee wilt doen. Neem gerust de tijd om tot uw besluit te komen;
  • U mag te allen tijde stoppen met deelname aan de biobank. Deelname is altijd vrijwillig;
  • De medische gegevens en materialen die van u verzameld worden, worden gecodeerd bewaard zodat de onderzoeker uw identiteit niet te weten komt.

Controle

Wat gebeurt er als er iets misgaat?

Heeft u schade door het onderzoek (bijvoorbeeld door het afnemen van lichaamsmateriaal), dan wordt deze vergoed door de verzekering van het LUMC. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw arts.

Wat gebeurt er als ik niet meer mee wil doen?

Met behulp van het intrekkingsformulier kunt u aangeven dat u niet meer wilt bijdragen aan de LUMC Biobank. Op dit formulier kunt u desgewenst ook aangeven om reeds afgenomen lichaamsmateriaal te laten vernietigen. Een uitzondering hierop vormt het lichaamsmateriaal dat al verwerkt is in wetenschappelijk onderzoek. Dit materiaal kan niet meer worden vernietigd en dit lichaamsmateriaal blijft gecodeerd in dat specifieke onderzoek aanwezig. Hetzelfde geldt voor de medische gegevens die al in een onderzoek zijn gebruikt. Deze kunnen niet meer worden verwijderd. De medische gegevens die zijn verzameld zullen gecodeerd ter beschikking blijven aan de biobank in dit betreffende onderzoek.

De 'codering' die de medische gegevens en afgenomen lichaamsmaterialen verbinden met de desbetreffende patiënt of vrijwillige donor loopt via de LUMC Biobank Coördinator, zodat terugkoppeling mogelijk is indien gewenst.

Waar vind ik meer informatie? 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben over de biobank, dan kunt u contact opnemen met LUMC-Biobank@lumc.nl

Waar kan ik terecht met klachten?

Als u klachten heeft, kunt u altijd terecht bij uw arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u ook terecht bij de Klachtencoördinator van het LUMC.

Klachtenbehandeling LUMC
Postbus 9600
2300 RC leiden
Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via telefoonnummer 071-526 25 89

Juli 2015