Invriezen sperma tijdens behandeling

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Gynaecologie

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar onze polikliniek om uw sperma in te laten vriezen.

Algemene informatie

Door middel van cryopreservatie van sperma (het invriezen en bewaren van sperma bij zeer lage temperatuur) is het mogelijk om op een later tijdstip met het ingevroren materiaal aan een eventuele kinderwens te voldoen.

Bij Kunstmatige Inseminatie (KI) worden de ontdooide zaadcellen in de baarmoedermond ingebracht. Bij In Vitro Fertilisatie (IVF) worden de ontdooide zaadcellen bij een eicel in een laboratoriumschaaltje gebracht en bij Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) wordt een goed bewegende zaadcel in een eicel geplaatst.

Er zijn geen aanwijzingen dat het invriezen en ontdooien van sperma bijdraagt tot een verhoogde kans op miskramen of aangeboren afwijkingen.

Cryopreservatie sperma

Cryopreservatie van sperma betekent kortweg het invriezen van sperma. Voordat u overgaat tot het laten invriezen van sperma, zal er eerst een intake gesprek plaatsvinden met een arts van de fertiliteitspolikliniek. In dit gesprek worden de mogelijkheden en de procedure doorgesproken. Een exacte prognose over de kans op een zwangerschap met gebruikmaking van het ingevroren sperma kan niet gegeven worden. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het sperma vóór het invriezen en na ontdooien. Na iedere afgifte wordt door middel van laboratoriumonderzoek de kwaliteit van het sperma onderzocht, zodat er geen onjuiste verwachtingen zullen zijn gedurende de bewaringsperiode. Soms blijkt de kwaliteit na de invriesprocedure sterk te zijn afgenomen. Om de kans te vergroten, wordt aanbevolen om meerdere (drie tot zes) spermalozingen in te laten vriezen. De kwaliteit van sperma verschilt per man en per zaadlozing. Onder goede kwaliteit wordt verstaan een zo hoog mogelijk aantal levende zaadcellen met een zo goed mogelijke beweeglijkheid. Om de kwaliteit te verhogen, wordt u geadviseerd om ongeveer drie dagen voordat u materiaal komt invriezen, geen zaadlozing te hebben.

Het is belangrijk dat het sperma binnen ongeveer twee uur na lozing wordt afgegeven op de spermabank in een daarvoor bestemd potje. Dit potje is verkrijgbaar op de spermabank. Het potje mag niet van plastic zijn omdat deze weekmakers bevatten die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het sperma.

Mogelijkheden 

Mogelijkheden waar u sperma kunt produceren zijn:

  • Thuis: Dit is alleen mogelijk als u het potje binnen twee uur kunt afgeven op de spermabank op het LUMC.
  • Op de spermabank: in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte.

Na afname wordt het sperma direct onderzocht. Het resultaat hoort u in een volgend gesprek of door middel van een telefonisch consult met een arts). In dat gesprek worden indien nodig en mogelijk verdere afspraken gemaakt. Het invriezen en in bewaring houden van het sperma gebeurt in speciaal daarvoor bestemde rietjes waar uw persoonlijke gegevens op vermeld worden. Deze rietjes worden in vloeibare stikstof (-196 graden) bewaard in speciale vaten.

Informed consent

Via het informed consent (verklaringsformulier) worden afspraken betreffende het in bewaring houden van sperma schriftelijk vastgelegd. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein, zijn hier vastomlijnde regels voor. Deze regels zijn vastgelegd door de Gezondheidsraad en de Commissie Medische Ethiek van het LUMC. 

Voordat er begonnen kan worden met de procedure, dient u deze overeenkomst te ondertekenen. Het sperma zal worden vernietigd op verzoek van bewaargever, of na diens overlijden. Het is in Nederland eventueel mogelijk om ingevroren biologisch materiaal, zoals zaadcellen en embryo's, na het overlijden van de wettige eigenaar te gebruiken voor een behandeling bij diens nabestaande. U dient dan bij vol bewustzijn en verstand en in volledige vrijheid een schriftelijke verklaring af te leggen, waarin u bepaalt dat een bepaalde vrouw (te benoemen met naam en toenaam), na uw overlijden de beschikking mag krijgen over dit opgeslagen biologisch materiaal. Hoewel het LUMC niet wil meewerken aan daadwerkelijke postume behandelingen, is het mogelijk dat de wettige nabestaande het materiaal vervoert naar een kliniek die postume behandelingen wel toepast. 

Kosten

Ziektekostenverzekeraars blijken vaak niet de (volledige) kosten van het invriezen en in bewaring houden van sperma  te vergoeden. Het LUMC berekent de kosten volgens het landelijk vastgesteld tarief. Dit houdt in een eenmalig bedrag voor de intake en een eenmalig bedrag voor het invriezen en een jaarlijkse bijdrage voor de bewaring.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, of meer informatie over uw behandeling wilt, dan kunt altijd even bellen of e-mailen.

E-mail ivf@lumc.nl. Telefoonnummer 071- 526 28 70.


Juni 2014