Medische gegevens

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht voor elke zorgverlener. Van alle patiënten die behandeld worden in het LUMC worden persoonlijke gegevens vastgelegd in een lokaal Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). In dit dossier staat informatie over uw gezondheidssituatie, onderzoeken en behandelingen die u heeft gehad en gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd (bijvoorbeeld bij uw huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis). Het LUMC heeft regels vastgesteld voor het gebruik van deze gegevens.

Inzage in, kopie van en vernietiging van het medisch dossier

U en uw wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht om het medisch dossier in te zien. Zolang u onder behandeling bent in het LUMC, loopt dit via het hoofd van de afdeling waar u bent opgenomen. Als u een kopie van (een deel van) uw medisch dossier wilt hebben dan kunt u dit verzoek tevens richten aan het hoofd van de afdeling waar u bent opgenomen.

Na ontslag uit het LUMC moet u voor inzage dan wel afschrift van uw medisch dossier een schriftelijk verzoek aan de directeur Medische Zaken  richten.

Een verzoek tot vernietiging van (een deel) uw medisch dossier kunt u richten aan de directeur Medische Zaken van het LUMC.

Klachten over gebruik van uw medische gegevens

Als u vindt dat niet correct met uw gegevens is omgegaan, kunt u contact opnemen met het Patiëntenservicebureau. U kunt een klacht indien via onze klachtenprocedure.

Gebruik medische gegevens in het LUMC

LUMC-medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling en de administratieve afhandeling daarvan doen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen alleen uw gegevens inzien die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben.

Het LUMC gebruikt als universitair medisch centrum patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en voor onderwijs binnen het LUMC. Het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden is aan regels gebonden.

Door de onderwijs- en opleidingstaak van het LUMC zult u vaak meer artsen aan uw bed zien dan in de meeste ziekenhuizen het geval is. Zo zullen arts-assistenten (dat zijn artsen die opgeleid worden tot specialist), coassistenten (studenten in opleiding tot arts) en leerling-verpleegkundigen betrokken zijn bij gesprekken en lichamelijke onderzoeken met u. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u dit melden bij de verpleging.

Gebruik medische gegevens buiten het LUMC

Aan personen en instellingen buiten het LUMC worden uitsluitend gegevens op naam verstrekt als u daar toestemming voor hebt gegeven. Hierop zijn een paar uitzonderingen.

Gegevens voor kankerregistratie

Het LUMC verstrekken zonder uw toestemming gegevens voor kankerregistratie[1] aan het Integraal Kankercentrum Nederland. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u dit melden bij het hoofd van de afdeling Medische Administratie .

Gegevens voor aantal zorginstellingen in Leidse regio

Een aantal andere gezondheidszorginstellingen in de Leidse regio, zoals de Trombosedienst en het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium, is aangesloten op de centrale computer van het LUMC. De medewerkers van deze instellingen hebben slechts toegang tot een beperkt deel van de gegevens.

Gegevens bloedgroeponderzoek in landelijk datasysteem TRIX 

Gegevens van patiënten die bloedonderzoek ondergaan voor  een eventuele bloedtransfusie of stamceltransplantatie worden opgenomen in  een landelijk datasysteem. Dit systeem heet Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X(kruis)-proeven of kortweg TRIX. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de registratie van deze gegevens.

De reden voor registratie is dat bij bloedgroeponderzoek antistoffen gevonden kunnen worden tegen rode bloedcellen. Deze zogenaamde irregulaire antistoffen kunnen van belang zijn bij een bloedtransfusie. Na verloop van tijd zijn niet alle antistoffen meer aantoonbaar maar nog steeds van belang bij de keuze van een bloedproduct. Bij patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan kan een verandering in bloedgroep optreden.

De informatie uit TRIX kan alleen worden geraadpleegd door aangesloten transfusielaboratoria in Nederland. Gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens in TRIX worden opgenomen? Meld dit dan per e-mail aan BTD@lumc.nl of per post aan Bloedtransfusiedienst LUMC, Postbus 9600, E3-Q, 2300RC Leiden. De gegevens in het landelijk datasysteem kunnen op ieder gewenst moment weer verwijderd worden.

Gegevens voor uw zorgverzekeraar

Bepaalde gegevens worden aan de zorgverzekeraars verstrekt. Het gaat hier om gegevens die de zorgverzekeraar in staat stelt om de verzekeringsovereenkomst met u uit te voeren.

Medische fotografie

Uw behandelend arts kan u doorsturen naar een medisch fotograaf in het LUMC. Foto’s zijn een hulpmiddel bij het vaststellen van een behandeling, voor het maken van een beoordeling of voor observatie van het verloop van uw ziekte.

Voor het gebruik van foto’s waarop u herkenbaar bent, wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd. Als u niet wilt meewerken aan het maken van medisch fotowerk heeft dat geen gevolgen voor uw verdere behandeling of voor de relatie met uw arts.