Overzicht expertisecentra zeldzame aandoeningen

Het ministerie van VWS heeft expertisecentra voor zeldzame aandoeningen erkend. Als patiënt of verwijzer kunt u zo zien waar u kunt zijn voor gespecialiseerde zorg. De volgende expertisecentra in het LUMC zijn erkend.

Expertisecentra in het LUMC

De volgende expertisecentra in het LUMC zijn erkend door het ministerie van VWS:

Centrum voor botkwaliteit
Centrum voor neuromusculaire ziekten
Centrum voor de Ziekte van Huntington
Centrum voor Cerebrale Hereditaire Angiopathieën
Hoofdpijncentrum LUMC
Centrum voor Autonome Stoornissen
Zenuw Centrum
Expertisecentrum Genetica van Groei
Expertisecentrum voor Monogeen Erfelijke Diabetes Mellitus
Expertisecentrum voor Lipodystrofie
Centrum Endocriene Tumoren Leiden (CETL)
Hemofiliebehandelcentrum LUMC-HagaZiekenhuis
Expertisecentrum Aplastische Anemie
Expertisecentrum voor Hemoglobinopathie
Expertisecentrum voor Pediatrische Stamceltransplantatie
Centrum voor Bot- en Wekedelentumoren
Oogoncologie Centrum Leiden
Centrum voor Gynaecologische Tumoren Leiden
Expertisecentrum voor cutane lymfomen
Expertisecentrum Zeldzame Autoinflammatoire Ziekten
Expertisecentrum Kinderoogheelkunde
Expertisecentrum Foetale Geneeskunde
Centrum voor Prenatale en Congenitale Infecties door Cytomegalie
Centrum Aangeboren Hartafwijkingen (CAHAL - kinderen)
Marfan FTAAD Kliniek
Centrum voor Erfelijke Darmtumoren
Kliniek voor Lupus, Vasculitis en Complement gemedieerde systemeenziekten (LuVaCs)
Centrum voor erfelijke nierziekten
Centrum voor Alpha-1 antitrypsine tekort
Expertisecentrum voor Narcolepsie
Centrum voor familiair huidmelanoom
Centrum voor Erfelijke Netvliesziekten en Centrale Sereuze Chorioretinopathie Leiden Amsterdam
Center for Congenital bone marrow failure and leukemia predisposition syndromes
Expertisecentrum Coffin-Siris syndroom
Familiair en erfelijk borstkankercentrum
Center for vestibular schwannoma and NF2 
Polyomavirus-geassocieerde huidinfecties en tumoren 
Expertisecentrum voor hematopoietische stamceltransplantatie en T-cel immuuntherapie
Centrum voor primaire en verworven immuundeficiënties