Leveranciers

Bouwprojecten

Leveranciers van projecten en daaraan gerelateerde diensten kunnen voor vragen en informatie terecht bij de afdeling Infra van het LUMC. Deze afdeling zorgt voor het onderhoud en de nieuwbouw van de infrastructuur van het LUMC.

Facturen projecten

Leveranciers van projecten en daaraan gerelateerde diensten kunnen alle facturen voor leveringen aan het LUMC toesturen aan Facturen_INFRA@Lumc.nl

Vragen over facturen voor geleverde projecten kunt u sturen naar Facturen_INFRA@Lumc.nl.

Inkoopvoorwaarden

Op opdrachten zijn de vigerende LUMC algemene inkoopvoorwaarden van het LUMC en de ATB van LUMC (Infra) van toepassing (de ATB kunt u aanvragen via info-infra@lumc.nl). Indien niet of gedeeltelijk kan worden voldaan aan de algemene inkoopvoorwaarden van het LUMC, moet dit in de offerte gespecificeerd zijn aangegeven. Als er in de betalingsvoorwaarden niet anders is bepaald, dient u binnen 1 maand na oplevering van de werkzaamheden een rekening in enkelvoud in te dienen t.a.v. de administratie Infra DO-P onder vermelding van datum en opdrachtnummer. Heeft u vragen over een (lopende) opdracht, neem dan contact op met de in de schriftelijke opdracht aangegeven contactpersoon.

Onderhandse aanbestedingen

De afdeling Infra van het LUMC hanteert een groslijstensystematiek voor de keuze van leveranciers bij onderhandse projectaanbestedingen. Leveranciers die hun kwaliteit hebben bewezen, kunnen zich laten plaatsen op zogeheten groslijsten. Zij komen in aanmerking voor onderhandse aanbestedingen. 

Dankzij de systematiek hoeven leveranciers niet telkens te worden gecontroleerd op geschiktheid voor het uitvoeren van het werk. Het uitnodigingsbeleid en de selectiefase bij onderhandse aanbestedingen is transparanter, objectiever en verloopt sneller.

Het werken met een groslijstensystematiek zorgt voor een eerlijk en effectief leveranciers- en contractmanagement, waarbij gelijkheid en transparantie de belangrijkste doelstellingen zijn. Ook bevordert de systematiek kwaliteitstoename, door het beoordelen van uitgevoerde opdrachten (‘past performance’). Een leverancier zal bij de opdrachtuitvoering het kwaliteitsniveau van zijn concurrenten moeten overtreffen, om zijn plek in de top 2 te behouden.

Documentatie groslijsten

Onderstaande documenten bieden meer informatie over de groslijstensystematiek van het LUMC:

  • Beoordeling Aannemer-leverancier (model beoordelingsformulier)
  • Beoordeling Adviseur (model beoordelingsformulier)
  • Groslijst (systematiek)
  • De groslijstensystematiek geldt voor de categorieën vermeld in het document Groslijst overzicht

    U vindt deze documentatie in dit overzicht.

Aanmelding groslijstensysteem

Wanneer u, als projectleverancier, wilt worden toegelaten tot de groslijstensystemathiek van het LUMC, dient u onderstaande formulieren en documenten in te sturen:

U kunt deze bij voorkeur digitaal toesturen aan: infra-groslijst@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum 
Gebouw 1, Zone D0, Ruimte D0-026 
Postbus 9600 
2300 RC Leiden

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de financiële administratie van Infra:
Telefoonnummer (071) 526 43 90 (b.g.g. 071-526 39 37).
E-mail: infra-groslijst@lumc.nl

Bouwwerkzaamheden LUMC-terrein

Het kan voorkomen dat u als leverancier op of via het LUMC-terrein werkzaamheden moet verrichten aan niet-LUMC eigendommen of installaties, anders dan in opdracht van het LUMC. Dergelijke werkzaamheden zijn alleen toegestaan met toestemming van de afdeling Infra van het Facilitair Bedrijf van het LUMC. Wij ontvangen graag een schriftelijke aanvraag. Aanvragen dient u minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te sturen aan info-infra@lumc.nl, ten name van Infra gebouw- en installatiebeheer, onder vermelding van 'Werkzaamheden op of via het LUMC terrein'.