Arts in Opleiding tot Medisch Specialist (AIOS)

De afdeling Urologie heeft volledige bevoegdheid voor het opleiden van aios voor het specialisme Urologie met als opleider dr. H.W. Elzevier. De opleiding wordt in de onderwijs- en opleidingsregio (OOR) verzorgd, in samenwerking met de afdeling Urologie van het Haga Ziekenhuis in Den Haag

Als bijdrage aan de landelijke urologie opleiding wordt jaarlijks de praktische cursus ‘chirurgische anatomie van het kleine bekken’ georganiseerd. Geparticipeerd wordt in het verplichte onderwijs voor aios urologie en voor aios van alle opleidingen in het kader van  het onderwijs in de opleidings- en onderwijs regio (OOR).

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor medisch specialist Urologie staat beschreven op de website van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). Let op: Aanmelding dient jaarlijks voor een bepaalde datum plaats te vinden. Dit staat ook op de website van de NVU vermeld. De sollicitatieprocedure voor de opleidingsplekken vindt één keer per jaar plaats.

Opleidingsschema

Na de centrale en decentrale selectieprocedure wordt aan geselecteerde kandidaten een opleidingsschema voorgelegd dat vervolgens door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) moet worden goedgekeurd. De opleiding tot uroloog duurt in principe zes jaar; vier jaar Urologie voorafgegaan door twee jaar Algemene Heelkunde.

Opleidingseisen en competenties

De opleidingseisen en de te verwerven competenties zijn beschreven in de kaderbesluiten van de MSRC, aangevuld met opleidingseisen Urologie (verplicht cursorisch onderwijs) en het verplichte onderwijs van de opleidingsinrichting(en).

KNMG