Kwaliteit van leven bij dementie

Een van de drie thema's voor wetenschappelijk onderzoek door het UNC-ZH is Kwaliteit van leven bij dementie. Hier vindt u een overzicht van de onderzoeken op dit onderwerp door het universitair netwerk.

Lopende onderzoeken

Transitie interventies voor het verhuizen van verpleeghuisbewoners in en tussen verpleeghuizen
Een onderzoeksproject naar verbetering van transities in en tussen verpleeghuizen.

Cliëntparticipatie in onderzoek binnen de langdurige zorg: Onderzoek vóór de cliënt, mét de cliënt
Cliëntparticipatie in onderzoek binnen de langdurige zorg. Een onderzoek met als doel het ontwikkelen van een methode om cliëntparticipatie in onderzoek breed toepasbaar te maken.

Corona-onderzoek Verpleeghuizen
Een onderzoek naar de actuele situatie in de verpleeghuizen tijdens de corona-epidemie en de geleerde lessen uit deze periode. 

ISOLATE - CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg
Covid-19 en sociale isolatie in de dementiezorg: impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.

ACDA-studie
Een onderzoek naar de verbetering van zorggerelateerde kwaliteit van leven bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie en probleemgedrag.

Vitale tuin
Wat is de invloed van een groene, natuurlijke buitenomgeving op de kwaliteit van leven van mensen met dementie?

Behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie bij transitie
Studie naar het behouden van betekenisvolle activiteiten bij mensen met dementie in de transitie van huis naar verpleeghuis.

Betrekken familie bij aanpak onbegrepen gedrag bij dementie
Het betrekken van familie bij de aanpak van onbegrepen gedrag bij dementie met behulp van een multidisciplinair stappenplan.

DANTON-studie
Stoppen met bloeddrukverlagende medicijnen ter verbetering van onbegrepen gedrag en kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie.

Implementatie van de richtlijn pijn
Dit project heeft tot doel het verbeteren van de pijnbehandeling bij verpleeghuisbewoners en de overdracht aan de eerste lijn.

Namaste Familieprogramma
Een onderzoek naar de effectiviteit van het Amerikaanse zorgprogramma Namaste Care in Nederland in Nederlandse verpleeghuizen en bij mensen thuis. Het familieprogramma richt zich op de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met dementie, en hun naasten.

Cafeïne bij probleemgedrag bij mensen met dementie
Bij gezonde volwassenen is het effect van cafeïne op gedrag uitgebreid onderzocht, maar wat zijn de effecten van cafeïne op gedrag bij mensen met dementie? Meer dan 80% van de mensen met dementie maakt ergens in het ziekteproces een periode met een of meer vormen van probleemgedrag door. Wat is het effect van cafeïne hierbij? 

Q-PID studie - Effect paracetamol bij dementie
Een onderzoek naar het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, functioneren en zorgafhankelijkheid bij mensen met matige tot zeer ernstige dementie. 

Vit D-UVB studie
Het effect van UVB bestraling vergeleken met vitamine D suppletie per os op welbevinden bij psychogeriatrische verpleeghuisbewoners in Nederland.

Quaestie studie

Kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen met dementie, vanuit het perspectief van de patiënt en zijn/haar mantelzorger.

Opioïd gebruik bij dementie

Pijnbehandelingen met opioïden bij personen met een cognitieve beperking.

PAIC

Pain Assessment In Cognitive impairment (PAIC). Een Europees onderzoek naar de betrouwbaarheid van een observatielijst om pijn bij dementie op te kunnen sporen.

Afgeronde onderzoeken

STA OP! studie
De STA OP! studie: STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas!

Pijn en het meten van pijn bij CVA-patiënten met afasie
Systematische review naar pijn en pijn meten bij CVA-patiënten met afasie.

CRANBERRY studie
Een onderzoek naar de effecten en kosten van het gebruik van cranberry capsules ter preventie van urineweginfecies bij verpleeghuisbewoners. 


Deelnemende zorginstellingen