SINGER

Samenwerking en Innovatie in de Geriatrische revalidatie


Inleiding

Per 1 januari 2013 is de bekostiging van de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Partijen die betrokken zijn bij deze overheveling hebben aanbieders van geriatrische revalidatiezorg uitgenodigd om in samenwerking met verzekeraars en andere zorgaanbieders innovatieve zorgpaden voor de revalidatiezorg te ontwikkelen, testen en evalueren in zogenaamde proeftuinen.

Doel van het onderzoek

De initiatiefnemers wilden in de proeftuinen de volgende resultaten bereiken:
1. Een samenhangend aanbod van geriatrische revalidatiezorg in de regio met meerwaarde voor cliënten.
2. Ervaringen opdoen die relevant zijn voor de invulling van de regierol van de zorgverzekeraar.
3. Gegevensaanlevering ten behoeve van de DBC-registratie.

Methode

SINGER heeft door middel van een exploratieve, prospectieve studie op verschillende
niveaus gekeken naar de veranderingen die optraden in de loop van het proces van de implementatie van de innovatieve projecten die in de proeftuinen zijn uitgevoerd in 2011 en 2012. Daarvoor zijn drie cohorten van cliënten gevolgd en met elkaar vergeleken. De cohorten bestaan uit cliënten die zijn opgenomen op de deelnemende geriatrische revalidatieafdeling(en) van de zestien proeftuinen.

Het onderzoek bestond uit een effect- en een procesevaluatie. Bij de effectevaluatie is nagegaan welke effecten de implementatie van zorginnovaties in de proeftuinen hebben gehad op het functioneren van cliënt en mantelzorger. Daarnaast is een procesevaluatie uitgevoerd waarin werd nagegaan wat het oordeel van cliënt en mantelzorgers was over het zorgtraject.

Fase van het onderzoek (2011-2012)

Het onderzoek is afgerond en heeft geleid tot een eindrapport en leidraad Geriatrische Revalidatie. Diverse wetenschappelijke publicaties worden voorbereid.

Onderzoekers

Drs. Marije Holstege, onderzoeker, LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC
Dr. Romke van Balen, specialist Ouderengeneeskunde, Laurens, Rotterdam
Dr. Monique Caljouw, senior onderzoeker, LUMC
Drs. Ineke Zekveld, projectmanager, Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH), Heerhugowaard

Samenwerking

- Consortium Geriatrische Revalidatie: Universiteit Maastricht (Dr. Jolanda van Haastregt, Prof. Dr. Jos Schols) en VU medisch centrum (Drs. Aafke  de Groot, Prof. Dr. Cees Hertogh)
- ETC Tangram

Financiering

- Ministerie van VWS
- Regieraad Kwaliteit van Zorg

Publicaties

Dam PH van, Achterberg WP, Caljouw MAA. Care-related quality of life of informal caregivers after geriatric rehabilitation. J Am Med Dir Assoc, Volume 18, Issue 3, 1 March 2017, Pages 259-264

Holstege MS, Caljouw MAA, Zekveld G, van Balen R, de Groot AJ, van Haastregt JCM, Schols JMGA, Hertogh CMPM, Gussekloo J, Achterberg WP. Changes in geriatric rehabilitation, a national program to improve quality of care. The SINGER study.
Int J Integr Care, 2015; Volume 15, 15 December – URN:NBN:NL:UI:10-1-117190

Consortium Geriatrische Revalidatie. Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatiezorg. Proces- en effectevaluatie op cliëntniveau. Proeftuinen Geriatrische Revalidatie. Resultaten SINGER. LUMC, Leiden, maart 2013.

Consortium Geriatrische Revalidatie. Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg. LUMC, Leiden, maart 2013.