Pijn bij afasie

To English page

Korte omschrijving

Pijn bij afasie: een onbesproken probleem. Het doel van dit onderzoeksproject is in kaart brengen hoe pijn op een valide en betrouwbare manier kan worden gemeten bij personen met afasie. Daarnaast wordt er een pijnprotocol ontwikkeld en vindt er een proefimplementatie en procesevaluatie plaats.

Onderzoeker(s)

Drs. Carolien (N.J.) de Vries, logopedist en junior onderzoeker
Dr. Hanneke Smaling, senior onderzoeker, PHEG LUMC
Dr. Ir. Jenny van der Steen, senior onderzoeker, PHEG LUMC
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC 

Contactpersoon

Drs. Carolien (N.J.) de Vries

Deelnemende instellingen

Topaz

Start onderzoek

2018

Verwachte afronding

2023

Omschrijving

Per jaar krijgen ongeveer 48.000 mensen een CVA, hiervan krijgt ongeveer 20% ten gevolge daarvan een afasie (www.afasie.nl). Een deel van de personen met afasie kan, afhankelijk van de ernst van de afasie, niet, nauwelijks of met moeite een boodschap overbrengen of een behoefte communiceren. Het gebruik van zelfrapportage pijnschalen bij personen met afasie is een uitdaging vanwege de communicatieve en cognitieve problemen. Omdat zelfrapportage pijnschalen moeilijk in te vullen zijn, kan een pijnobservatie-instrument een geschikt alternatief zijn. Dit project bestaat uit drie stappen:

De eerste stap was het uitvoeren van een systematische review om de prevalentie en incidentie van pijn bij personen met afasie na een beroerte te onderzoeken, de gebruikte instrumenten voor pijnbeoordeling te identificeren en te onderzoeken of ze haalbaar, valide en betrouwbaar zijn.

Stap 2 omvatte een observationeel cross-sectioneel onderzoek (2019-2021) gericht op het inschrijven van ten minste 80 personen met afasie met 50 deelnemers die ook zelf hun pijn konden rapporteren. De deelnemende organisaties waren geriatrische revalidatiecentra en verpleeghuizen, en we onderzochten de validiteit en betrouwbaarheid van het pijnobservatie-instrument Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC15).

Op basis van de resultaten van stap 1 en 2 zal een klinisch pijnprotocol voor personen met afasie worden ontwikkeld met behulp van een Delphi-methode (2021-2022). Dit pijnprotocol bestaat bijvoorbeeld uit een aantal stappen met zelfrapportage pijnschalen in volgorde van bruikbaarheid. Daarnaast wordt een valide en betrouwbare pijnobservatieschaal gebruikt.

In stap 3 voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit waarin we het pijnprotocol voor personen met afasie implementeren binnen het verpleeghuis en de implementatie ervan evalueren (gepland 2022).

Financiering

Zorgondersteuningfonds  

Publicaties