Palliatieve zorg in het netwerk: een eerste kennismaking

Marcella Tam startte 15 juni als Coördinator Palliatieve Zorg bij het UNC-ZH. Zij startte met achterhalen wie zij in de lidorganisaties het beste hierbij kon betrekken en maakte een eerste rondgang. Hierbij de eerste indruk van Marcella tijdens deze afspraken.

'Palliatieve zorg heeft in iedere instelling aandacht, maar hoe het is georganiseerd en in hoeverre het onderdeel is van beleid, verschilt sterk. Hierin kunnen we van elkaar leren. De ene instelling pakt het organisatiebreed en domeinoverstijgend op, de ander werkt met bottom-up initiatieven met eigen aanpak. Bij de ene organisatie zijn er vanuit de leiding aangestuurde grootschalige basisscholingen PZ en bij de andere informele leernetwerken PZ. 

Daarnaast is er veel overlap in de uitdagingen waar leden zich voor gesteld zien: zo moet de bewustwording dat PZ aan de orde van de dag is in de zorg voor verpleeghuisbewoners, groeien. Deze cultuuromslag is een grote uitdaging voor lidorganisaties. 

Maar ook de behoefte aan een goed markeringsinstrument voor palliatieve zorg en palliatief terminale zorg leeft op veel plekken, evenals de noodzaak om het beleid en de visie op PZ binnen de organisatie verder te ontwikkelen.  

Gevraagd waar leden nu echt blij van zouden worden waar het de rol van het UNC-ZH betreft, springen twee zaken er in het bijzonder uit: 

a. Het toegankelijk en toepasbaar maken van de nu beschikbare wetenschappelijk bewezen kennis voor de werkvloer en 

b. onderlinge kennisdeling op PZ tussen leden faciliteren. Daarnaast zijn er enkele onderzoeksvragen waarbij leden graag de ondersteuning van UNC-ZH willen. 

De snel te behalen resultaten (de ‘quick wins’) op het gebied van PZ in de verpleeghuizen die organisaties zien en de parels die ze met elkaar zouden willen delen heb ik met deze rondgang in kaart kunnen brengen. 

De resultaten van deze eerste inventarisatie onder lidorganisaties vormen de basis voor een gezamenlijke bijeenkomst die dit najaar volgt.'

Lees hier meer over Marcella Tam