Hoe implementeer je onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk?

Op donderdag 4 november organiseerden de Linking pins (LP's) van de UNC-ZH lidorganisaties het online kenniscafé "Wat is het effect van paracetamol?". Hierin stonden de onderzoeksresultaten centraal van het Q-PID onderzoek naar het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, functioneren, zorgafhankelijkheid, onbegrepen gedrag en pijn bij mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis. En dan met name de vraag: "Hoe implementeren we deze onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk?"

Iedere LP had één of twee mensen uit zijn/haar organisatie uitgenodigd die een rol zouden kunnen spelen bij de implementatie. Na een presentatie door promovenda Paulien van Dam over de Q-PID studie, werden twee verschillende implementatiemodellen geïntroduceerd. Aan de hand van deze modellen bespraken de kenniscafé-deelnemers per organisatie in breakout rooms hoe de onderzoeksresultaten geïmplementeerd zouden kunnen worden.

In een korte pitch (plenair) vertelden de organisaties vervolgens aan elkaar hoe ze de implementatie aan gaan pakken. Er waren veel verschillende ideeën, maar er waren ook een aantal thema's die uit meerdere pitches naar voren kwamen. Zo blijkt het creëren van draagvlak zowel vanaf de werkvloer (bottom up) als vanuit het management (top down) cruciaal voor succesvolle implementatie. Een pilot op een afdeling of een locatie kan hiervoor een goede optie zijn. Verder is het belangrijk dat pijn niet alleen maar als pijn wordt gezien, maar ook als een onderdeel of indicator van kwaliteit van leven. Hiermee hangt ook samen welke meetinstrumenten er het beste kunnen worden ingezet om dit te meten, hoe vaak en door wie. Misschien moeten mensen hierin ook wel bijgeschool worden. Behalve multidisciplinair en interdisciplinair, kunnen eventueel ook de mantelzorger hierbij worden betrokken.

We kijken terug op een leerzaam en interactief kenniscafé en willen in de toekomst dit format vaker toepassen binnen het aandachtsgebied van implementatie.


Bekijk hier de animatie van het Q-PID onderzoek van Paulien van Dam