MD/PhD-traject voor studenten Geneeskunde

Excellente LUMC-studenten kunnen al tijdens hun studie beginnen aan een promotietraject. Het LUMC selecteert hiervoor elk jaar in totaal tien studenten, voor de opleidingen Biomedische wetenschappen en Geneeskunde samen. Als je geselecteerd bent ontvang je een beurs van € 4000. Voor dit bedrag maak je intensief kennis met het onderzoek van een LUMC-afdeling en kun je ook bijvoorbeeld je onderzoeksresultaten presenteren op een congres. Als je kunt aantonen dat het aannemelijk is dat je binnen twee jaar promoveert kun je een aanstelling als promovendus krijgen van twee jaar.

Voorwaarden

Om je aan te melden moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Je bent tweedejaars student Geneeskunde van het LUMC
 • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal 7.0 in je eerste jaar;
 • Je hebt in het eerste jaar alle cijfers behaald zonder herkansing en geen van de cijfers is lager dan 6.0.

De procedure

1. Aanmelding: Als je voldoet aan bovenstaande eisen krijg je aan het begin van het tweede jaar automatisch een bericht van het Directoraat Onderwijs en Opleidingen. In deze mail word je uitgenodigd om je aan te melden voor het MD/PhD-traject.

2. Keuze onderzoeksrichting: Bekijk de LUMC-profileringsgebieden en kies de richting die je het meest interessant vindt voor het onderzoek dat je mogelijk gaat doen. De coördinator van het Honours College Geneeskunde kan je hierin ondersteunen en van advies zijn.;

3. Selectieprocedure: De selectiecommissie selecteert de deelnemers aan het traject en bericht hen hierover. Bij de selectie let de commissie op de volgende punten:

 • Behaalde studieresultaten
 • CV
 • Motivatie, in het bijzonder m.b.t. het gekozen onderzoeksgebied
 • Extracurriculaire studiegebonden activiteiten
 • Internationale ervaring
 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek

4. Keuze begeleider: Als je één van de tien geselecteerden bent neem je zelf contact op met de contactpersoon van het betreffende profileringsgebied. Deze contactpersoon stelt één of meer potentiële hoogleraarbegeleiders voor en introduceert je bij hen. Daarna neem je zelf contact op met de hoogleraren om te kijken of er met één van hen een match is. Vervolgens kies je een onderzoek en hoogleraarbegeleider.

5. Goedkeuring onderwerp en hoogleraarbegeleider: Leg de keuze voor een begeleider en onderzoek voor aan de Vaste Commissie Wetenschapsbeoefening (VCW), samen met een beknopt onderzoeksplan dat je hebt opgesteld volgens de richtlijnen van de Lijn Academische en wetenschappelijke vorming.

6. Uitgebreid onderzoeksplan: Als de VCW het beknopte plan heeft goedgekeurd stel je samen met je hoogleraarbegeleider een uitgebreid onderzoeksplan op. Dit koppel je terug aan de selectiecommissie en de contactpersoon van het LUMC-profileringsgebied. Na terugkoppeling van het plan heb je op gezette tijden contact met de coördinator van het Honours College over de voortgang van het onderzoek.

7. Aan de slag met je onderzoek: Je start met je onderzoek a.h.v. het plan dat je hebt opgesteld. Als je onderzoek goed loopt en aannemelijk is dat je binnen twee jaar kunt promoveren, dan kun je een verzoek indienen om als promovendus aangesteld te worden.

8. Verzoek promovendusaanstelling: Als je promotieonderzoek ver genoeg gevorderd is dien je met je hoogleraarbegeleider de volgende zaken in:

 • Een verzoek van maximaal één A4 om voor twee jaar aangesteld te worden als promovendus. Studenten en begeleiders krijgen per e-mail bericht wanneer een beoordelingsronde plaatsvindt en aan welke eisen het verzoek moet voldoen.
 • Een werkplan dat je samen met de beoogde promotor hebt opgesteld. Dit werkplan laat zien dat het mogelijk is om het promotieonderzoek binnen 2 jaar af te ronden, dat het van goede kwaliteit is en dat het gaat om een door jezelf uit te voeren onderzoek. Het werkplan (max. 2-3 A4) bevat:
  • een korte omschrijving van de achtergrond,
  • de vraagstelling
  • het uit te voeren werk
  • mede ondertekening door je hoogleraarbegeleider
  • wanneer het in de planning van je studie past.
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Cijferlijsten
 • Ondersteunende verklaring van je beoogde promotor. De betrokken afdeling moet in die brief ook aangeven de benodigde benchfee voor haar rekening te willen nemen.

Wil je kansrijk zijn bij de selectie, danmoet je tenminste 1 artikel gepubliceerd en 1 artikel gesubmit hebben. Je kunt je aanvraag indienen vóor 1 april of vóor 1 november.

9. Behandeling ingediende verzoeken: De selectiecommissie beoordeelt twee keer per jaar (in april en in november) de ingediende verzoeken. De commissie toetst de aanvragen op haalbaarheid en weegt de kwaliteitscriteria mee. Indien in een jaar meer dan 10 verzoeken voor een promotieaanstelling zijn ingediend, krijgen studenten die het verst met hun onderzoek gevorderd zijn voorrang.

10. Converis Graduate School module: Studenten die een promotiebeurs hebben verworven en als promovendus zijn aangesteld zullen via een backoffice procedure in Converis worden geregistreerd. Zij ontvangen een e-mail met een link naar de Converis-module. Log in met je LUMC inloggegevens en volg de instructies.Met vragen kun je terecht bij de Graduate School office: graduateschool@lumc.nl

Contactpersoon MD/PhD-traject

Meer weten? Mail Ramona den Dekker via secretariaat-phd-trajecten@lumc.nl.