Reglementen Universiteit

Een aantal reglementen wordt opgesteld door de Examencommissie , andere reglementen worden op universitair niveau opgesteld.

Studentenstatuut

Het studentenstatuut stelt Leidse studenten op de hoogte van wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht. Dit statuut is vooral een verzameling van alle rechten en plichten van studenten maar geeft daarnaast ook aan welke universitaire voorzieningen er voor studenten zijn. Bovendien bevat het een overzicht van de rechtsbescherming van studenten.

Iudicium Abeundi

Het kan voorkomen dat studenten laakbaar gedrag vertonen en dit ondanks waarschuwingen niet aanpassen. Denk hierbij aan uitvoering van onnodige en ongewenste handelingen bij lichamelijk onderzoek op patiënten of proefpersonen of verregaand gebrek aan respect jegens patiënten, collega's of anderen. Als er gegronde redenen zijn is het mogelijk om de inschrijving van een student te beëindigen of een nieuwe inschrijving te weigeren. Als hulpmiddel is hiervoor het Protocol Iudicium Abeundi opgesteld.

Plagiaat

Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander.  In het algemeen wordt onder plagiaat verstaan dat je woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computerprogramma’s enz. die van een ander afkomstig zijn bedoeld of onbedoeld presenteert als eigen werk.  De Universiteit beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp waarop strenge straffen kunnen volgen. 

Reglementen Universiteit Leiden