De opleiding

De drie jaar durende opleiding tot specialist ouderengeneeskunde kent vijf uitgangspunten: de beroepspraktijk, het competentiegericht leren en opleiden, de kenmerkende beroepssituaties en beroepsactiviteiten, een krachtige leeromgeving en de eigen verantwoordelijkheid van de aios voor het leerproces.

Voor wie
De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is bedoeld voor basisartsen die minimaal de universitaire opleiding geneeskunde hebben afgerond. Je moet uiterlijk bij aanvang van de opleiding in het bezit zijn van een BIG-registratie als arts. Je kunt al wel solliciteren naar een opleidingsplaats voorafgaand aan het artsexamen.

Uitgangspunten opleiding
De drie jaar durende opleiding tot specialist ouderengeneeskunde kent vijf uitgangspunten: de beroepspraktijk, het competentiegericht leren en opleiden, de kenmerkende beroepssituaties en beroepsactiviteiten, een krachtige leeromgeving en de eigen verantwoordelijkheid van de aios voor het leerproces.

De precieze indeling van de opleidingsperioden en stages wordt individueel vastgesteld, aan de hand van leerdoelen en vrijstellingen. Ook is de opleiding in deeltijd te volgen of te combineren met wetenschappelijk onderzoek (aioto).

Feiten en cijfers

  • Duur opleiding: 3 jaar en bestaat uit 4 dagen praktijk en 1 dag cursorisch onderwijs
  • Deeltijd: opleiding is in principe voltijds, deeltijd is mogelijk
  • Start: maart  en september
  • Locatie: Leiden en Rotterdam
  • Tijdsbesteding (bij voltijds opleiding): 31,5 uur praktijk en 6,5 uur cursorisch onderwijs, plus gemiddeld 6 uur zelfstudie (bovenop de werkweek van 38 uur)
  • Praktijkgedeelte: wordt gevolgd op vijf plaatsen, namelijk verpleeghuis, ambulante stageplek, ziekenhuis,  huisarts en keuzestageplaats zelf in te vullen
  • Werkgever tijdens opleiding: SBOH
  • Opleidingsplaatsen: 46 per jaar

Werken in de praktijk
In Leiden begint het praktijkdeel van de opleiding in het 1e jaar in het verpleeghuis. Vervolgens, in jaar 2 en 3, vinden er externe stages plaats. Dit zijn zes maanden stage ambulant, zes maanden ziekenhuisstage (op afdelingen klinische geriatrie, neurologie of ouderengeneeskunde), drie maanden geriatrische revalidatie, drie maanden stage huisartspraktijk en drie maanden keuzestage (bijvoorbeeld palliatief, wetenschap, onderwijs, Huntington, jonge mensen met dementie). De stage huisartspraktijk is uniek in Leiden en zit als vast onderdeel in onze praktijkopleiding voor aios.
De opleiding eindigt met zes maanden verpleeghuis. Dit geldt voor een voltijd AIOS, bij vrijstellingen wordt het individueel opleidingsschema aangepast. Bij een deeltijd AIOS worden opleidingsperiodes en stages in het tweede en derde jaar naar rato verlengd.

Cursorisch onderwijs
In het cursorisch onderwijs komen de theoretische kaders aangevuld met praktijkvoorbeelden aan de orde. Werken en leren zijn in de opleiding onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de praktijk betekent dit dat op de onderwijsdagen bouwstenen, zowel op het gebied van kennis als vaardigheden, aangereikt worden, die vervolgens geoefend/ toegepast moeten gaan worden in de praktijk. Gedurende de driejarige opleiding worden de onderwijsprogramma’s dan ook in modules aangeboden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. 

De opleiding is verdeeld in fasen:

  • Basisfase: Basismodule (betreft het volledige 1e jaar)
  • Verdiepingsfase: verplichte en keuzemodules (betreffen het 2e en 3e jaar), en lijnonderwijs 

De verdiepingsfase kent de modules: ziekenhuis, ambulante psychogeriatrische zorg, GRZ, palliatief, consultatie 1e lijn en leiderschap & organisatie.

Naast deze modules vindt er tijdens lijnonderwijs scholing plaats in wetenschappelijke kwaliteiten en persoonlijke ontwikkeling, denk daarbij aan o.a. communicatie, leiderschap en organisatie, wetenschap, ethiek en professionaliteit. Tot slot zijn er ook nog landelijke onderwijsdagen georganiseerd door SOON.

Terugkomdag
De wekelijkse 'terugkomdag' op het opleidingsinstituut kent de volgende opbouw: het eerste uur wordt besteed aan het uitwisselen van ervaringen. ’s Morgens en ’s middags zijn er onderwijsprogramma’s (module of lijnonderwijs) die zoveel mogelijk aansluiten bij de stage- of opleidingsperiode die de aios op dat moment invullen. Tussen de middag is er kritisch lezen of referaten; wetenschappelijke programma’s waarin literatuur en CAT aan bod komen.

Begeleiding en beoordeling
Voor alle aios vindt begeleiding plaats door de (stage)opleider bij de praktijksituatie en een mentor bij het opleidingsinstituut. Daarbij is er een mentor voor de basisfase en een mentor voor de verdiepingsfase. Beoordeling over de vorderingen worden door de (stage)opleider en mentor gedaan.

Wetenschap in opleiding
Wetenschappelijk onderzoek is één van de speerpunten in Leiden.  Het wetenschappelijk leeronderzoek neemt een prominente plaats in de opleiding en promotietrajecten worden gestimuleerd.

Aioto traject
Wil je wetenschap en praktijk combineren?  Dat kan als aioto (arts in opleiding tot onderzoeker), waarbij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde wordt gecombineerd met een promotietraject  als onderzoeker. De totale opleidingsduur is dan zes jaar. Een aioto traject is maatwerk en het opleidingsschema wordt samengesteld in overleg met het hoofd van het opleidingsinstituut.