Wekedelentumor (sarcoom)

Verwijzers

Verwijsinformatie voor huisartsen en andere medisch specialisten.

Spoed / Sneldiagnostiek  

Bij spoed, verdenking op een maligne tumor of twijfel over de aard van de tumor kunt u contact opnemen met:

 • Mw. N.A.C. Leyerzapf en Mw. M. van Duijvenbode, verpleegkundig specialisten
 • E-mail: sarcomen@lumc.nl
 • Telefoonnummer: 071 - 526 20 60

In de regel kunnen patiënten binnen 1 week gezien worden op de polikliniek. Eventueel kunt u voor overleg contact opnemen met een van de betrokken specialisten via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens betrokken afdelingen

Alle overige patiënten kunt u schriftelijk aanmelden door middel van een verwijsbrief gericht aan de betrokken afdeling:

Polisecretariaat Orthopedie

Polisecretariaat Heelkunde

Secretariaat Oncologie

Secretariaat Radiotherapie

 • Bereikbaar tussen 8.30 en 16.00 uur
 • Tel: 071 - 526 55 39

Multidisciplinair overleg sarcomen

Iedere vrijdagochtend worden patiënten met botsarcomen en wekedelensarcomen in het LUMC besproken in een multidisciplinair overleg. Alle betrokken specialismen zijn hierbij betrokken. Voor ondersteuning in het diagnostisch of behandeltraject is het mogelijk om patiënten van buiten het LUMC aan te melden voor deze bespreking.

U kunt patiënten aanmelden per e-mail (sarcomen@lumc.nl) of via telefoonnummer 071 - 526 20 60. Ook kunt u voor overleg contact opnemen met een van de betrokken specialisten via bovenstaande contactgegevens.

Voor deze bespreking hebben wij minimaal de volgende informatie nodig:

 • De persoonsgegevens van de patiënt (inclusief telefoonnummer).
 • Naam van de verwijzer.
 • Vraagstelling.
 • Alle beeldvorming en bijbehorende verslagen. Deze kunt u opsturen naar de poli Orthopedie, t.a.v. Mw. N.A.C. Leyerzapf, postbus 9600, 2300 RC Leiden.
 • Alle coupes en weefselbiopten. Indien aanwezig opsturen naar de afdeling Pathologie.

Patiënten die u voor woensdag 12.00 uur aanmeldt, worden diezelfde vrijdag besproken. Hiervoor dienen de benodigde beeldvorming en histologie uiterlijk woensdag binnen te zijn.

Verslaglegging

De inzender wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de (differentiaal) diagnose en het eventuele advies zoals vastgesteld tijdens de bespreking.

Behandelrichtlijnen

Beentumorencommissie

Voor een onafhankelijk advies over diagnostiek en/of behandeling kunt contact opnemen met de Nederlandse Commissie voor Beentumoren.

Adres

Commissie voor Beentumoren
p.a. Leids Universitair Medisch Centrum
Postzone C-2-S
Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Telefoon: 071-5263490
Cvb@lumc.nl

Website

www.commissievoorbeentumoren.nl

De Commissie heeft als primaire taak een, (inter)nationaal erkend, consulentschap ter medebeoordeling van patiënten met tumoren of daarop lijkende afwijkingen van het skelet en wekedelen. Tot op heden zijn geen kosten aan consultatie van de Commissie verbonden. Daarentegen kunnen geen kosten, bijvoorbeeld voor verzending of kopiëren, bij de Commissie in rekening gebracht worden. De Commissie bestaat sinds 1953.


Procedure reguliere consulten
Voor een correcte beoordeling van de casus moet de Nederlandse Commissie voor Beentumoren kunnen beschikken over volledige informatie:

 • Klinische gegevens (anamnese, aard en duur van de klachten, bevindingen bij onderzoek, laboratoriumgegevens, operatieverslag).  
 • Alle relevante röntgenonderzoeken incl. CT-, MRI- en isotopenonderzoeken voor zover verricht en alle verslagen van deze onderzoeken:
  • Aanleveren MRI documenten:
   Bij voorkeur gescand volgens standaard protocol:
   Transversale T1-gewogen SE of TSE
   Coronale of Sagittale T1-gewogen SE of TSE
   Transversale T2-gewogen SE of T2-gewogen TSE + vetsuppressie
   Dynamische 3D T1-gewogen Gradient Echo tijdens Gd-contrastinjectie
   Transversale T1-gewogen SE of TSE + vetsuppressie na Gadolinium
   Coronale of Sagittale T1-gewogen SE of TSE + vetsuppressie na Gadolinium
   Gehele onderzoek aanleveren bij voorkeur digitaal. Indien toch op film: zie bijlage 6 voor specifieke instructies.
   Altijd voorzien van originele verslaglegging.
  • Alle tumoren ook afbeelden met conventionele/digitale radiografie in 2 richtingen.
  • In sommige gevallen zijn röntgenfoto's, gemaakt tijdens of na een operatie, van belang om geïnformeerd te zijn over de plaats waar de biopsie werd genomen
 • Indien beschikbaar: histologische coupes, vaak ook met paraffineblokje; tezamen met het PA verslag. Gelieve niet de coupes en de blokjes tegelijkertijd te versturen, tenzij nog een extra gesneden coupe(s) achterblijft. Bij biopten kunnen in eerste instantie de coupes worden gestuurd. Indien genoeg materiaal in het blokje aanwezig is in geval van open biopsie of resectie kan worden volstaan met het opsturen van de blokje(s). De coupes en blokjes worden behouden voor het archief van de Commissie.

Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor consultatie

 1.  Indien het uitsluitend radiologisch materiaal betreft kan, mits voorzien van klinische gegevens een (differentiaal)diagnose worden gevraagd en eventueel advies ten aanzien van het te volgen beleid. Deze adviezen worden wekelijks gegeven.
 2. Indien ook histologisch materiaal voorhanden is kan het materiaal compleet aangeboden worden d.w.z. met radiologische documentatie en klinische gegevens. De complete casus worden plenair besproken op de maandelijkse multidisciplinaire vergadering. Indien geïndiceerd kan tussentijds een spoedconsult worden aangevraagd.

Incompleet aangeboden gevallen worden niet in behandeling genomen. Het is de verantwoording van de inzender om complete documentatie te verkrijgen en op te sturen. Aangezien de Commissie nooit ongevraagd tot advies overgaat, gelieve duidelijk aan te geven of een behandeladvies verlangd wordt.

Procedure spoedconsulten

Wanneer voor behandeladvies of diagnose niet gewacht kan worden tot de maandelijkse plenaire vergadering kan tussentijds de diagnose en/of het behandeladvies worden doorgegeven. De aanvrager dient dit duidelijk aan te geven en dient ervoor te zorgen dat de documentatie compleet is (zie boven). Een of enkele van de radiologen en pathologen van de commissie zullen in gezamenlijk overleg de diagnose stellen. De oncologisch orthopeden (of chirurgen) geven aansluitend advies over het te voeren beleid.

Verslaglegging

De inzender wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de diagnose en het eventuele advies zoals vastgesteld tijdens de maandelijkse plenaire vergadering. Daarnaast worden kopieën toegestuurd aan:

 • De eventueel bij de behandeling betrokken andere specialisten, indien bekend.
 • Het commissielid dat telefonisch contact heeft (gehad) met de inzender.