Commissie Medische Ethiek

De CME is een op grond van artikel 16 WMO erkende commissie en fungeert voor haar uit de WMO voortvloeiende taken als een zelfstandig bestuursorgaan. Zij voert haar taak uit met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en internationale verdragen, zoals de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO), de verklaring van Helsinki en het ICH-GCP Richtsnoer.

De commissie vergadert wekelijks op dinsdag.
Voordat iets geagendeerd kan worden gaat er vaak een traject aan vooraf.
Het wil dus niet zeggen dat het moment van indiening ook het moment van bespreking bepaalt.

Spreekuur op afspraak, dinsdag tussen 4 en 5 uur.
Graag een mail met uw onderwerp sturen naar cme@lumc.nl, dan krijgt u een tijd toegewezen.

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

De Commissie Medische Ethiek van het LUMC is een door de CCMO erkende medisch-ethische toetsingscommissie. De CCMO waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

GRP: Verbetering en kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek

De CME werkt mee aan verbetering en kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek door bij de indiening van uw protocol om een risicoclassificatie te vragen. Dit is vanaf 1 juni 2016 een vast onderdeel van het in te dienen onderzoeksdossier, ook bij geen- of laag risico. Lees verder bij sectie K6 van het  single-center en  multi-center dossier.