Bronovo - de acute patient

Uit een inventarisatie uit 2009 van het ziekenhuis Bronovo bleek dat de meest kwetsbare ouderen de patiënten zijn die via de spoedeisende hulp (SEH) worden opgenomen. Door het klinische proces voor deze specifieke patiëntengroep te optimaliseren kon zowel de kwaliteit van zorg verbeteren als een kostenbesparing plaatsvinden. Onder het motto ‘Goud voor oud (erenzorg) is het Bronovo in januari 2012 gestart met het verbeteren van de zorg voor de (kwetsbare) oudere patiënt. Het doel van het project was om bij gelijk blijvende kosten de klinische zorg voor kwetsbare ouderen zodanig te optimaliseren dat de opnameduur kon worden verkort waardoor functieverlies tot een minimum werd beperkt en het herstel werd verbeterd. Het Project Goud voor Oud is gestart in januari 2012 en liept door tot september 2013.

 De volgende knelpunten zijn in kaart gebracht en aangepakt:

 • Niet alle 70+ worden tijdig gescreend op kwetsbaarheid (de cognitietest 6CIT en de VMS items)
 • Toepassen interventies rond delirium is onvoldoende
 • Interventies en protocollen voor werkwijze rond fysieke beperkingen ontbreken
 • Verpleegkundigen zijn niet voldoende geschoold op het punt van kwetsbare ouderen
 • Er is geen sturingsinformatie beschikbaar
 • Het ontbreken van multidisciplinaire beoordeling van de kwetsbare patiënten

Resultaten: 

 • ADL overleg1x per week met als doel om multidisciplinair af te stemmen, sneller te acteren op de wijzigingen bij de cliënt en de cliënt te informeren. Het screeningspercentage ligt momenteel rond de 90%
 • Alle knelpunten rond de (kwetsbare) ouderen zijn in kaart gebracht en zijn of worden zo mogelijk opgelost
 • Alle protocollen rond kwetsbare ouderen zijn (zo nodig) herzien of indien niet aanwezig ontwikkeld
 • Per  verpleegafdeling en op de  SEH zijn aandachtsvelders  benoemd  die  regelmatig bij elkaar zijn gekomen en als aanjagers op hun afdeling hebben gefungeerd. Een  e-learning module  Kwetsbare  Ouderen  is ontwikkeld en  een  aantal scholingsbijeenkomsten  is gegeven.
 • Alle verpleegkundigen hebben voor 31 december 2013 de module gevolgd
 • Op 2 oktober 2012 is gestart met het Geriatrisch Team. Tijdens de eerste maanden zijn meer dan 200 patiënten gezien
 • Help: voor dit jaar is een financiering gekomen voor het opzetten van het Hospital Elder Life Program. (HELP)