Onderzoek

In het kader van het HerstelZorgProgramma hebben de afgelopen jaren een paar duizend patiënten deelgenomen aan het onderzoek. De eerste keer dat we patiënten benaderden om mee te doen aan het onderzoek was in het najaar van 2010. Oudere patiënten die in een van de deelnemende ziekenhuizen opgenomen waren, vroegen we mee te werken aan een interview. Drie maanden later kregen de deelnemers nog een vragenlijst thuisgestuurd. De informatie die we zo verzamelden, gebruikten voor twee doeleinden. Ten eerste konden we daarmee een schets maken van het verloop van het herstel na een ziekenhuisopname bij oudere patiënten voor aanvang (van de interventies van) het HerstelZorgProgramma. Bovendien kozen we met behulp van de gegevens een methode om oudere patiënten bij een ziekenhuisopname te screenen op kwetsbaarheid. We kozen een instrument waarmee we de patiënten die een hoog risico hadden op achteruitgang konden identificeren. Het instrument dat we kozen, is gebaseerd op het VeiligheidsManagementSysteem (VMS), waarvan we de onderdelen (ADL-functioneren, vallen, ondervoeding en delirium) combineren tot een totaalscore van 0-4. Iemand tussen de 70 en 80 jaar oud die op drie of vier onderdelen scoort, heeft een verhoogd risico op achteruitgang. Een patiënt ouder dan 80 jaar, heeft al een verhoogd risico als hij/zij op één of meer VMS-onderdelen een score heeft (zie ook Link artikel MC).

Een jaar later werden opnieuw honderden patiënten geïnterviewd. We hebben toen gekeken of het instrument waarmee we op kwetsbaarheid zouden gaan screenen, in een tweede cohort weer een goede inschatting zou maken van het risico op achteruitgang. Dat bleek het geval en de ziekenhuizen die deelnemen aan het HerstelZorgProgramma zijn aan de gang gegaan met de implementatie van het screeningsinstrument in de praktijk.

In het najaar van 2012 werd voor het laatst een meetronde uitgevoerd, waaraan weer ruim duizend patiënten meededen. Op basis van deze gegevens worden momenteel de effecten van het HerstelZorgProgramma in kaart gebracht. De centrale vraag luidt: Zijn oudere patiënten die in de laatste fase van het HerstelZorgProgramma in het ziekenhuis werden opgenomen beter hersteld dan de patiënten die in het prille beginstadium van het programma werden opgenomen. De komende maanden zullen de resultaten bekend worden gemaakt.

Tijdens het symposium van 10 december 2014 zijn er twee posters gepresenteerd vanuit het onderzoek:

  1. Screening in het ziekenhuis volgens VMS+
  2. Resultaten van het Herstelzorprogramma

 Verder kunt u ons artikel lezen in Medisch Contact over VMS+ (januari 2013)