Het onderzoek

Leiden CONCERT studie 2.0

Congenital Cytomegalovirus: Efficacy of Antiviral Treatment in a non-Randomized Trial with Historical Control Group

De Leiden CONCERT studie 2.0 is een studie naar de effectiviteit van antivirale behandeling van slechthorende kinderen met een congenitale cytomegalovirus (CMV) infectie. Het betreft een landelijke behandeltrial met valganciclovir (6 weken) onder pasgeborenen met congenitale CMV infectie en een op een Audiologisch Centrum vastgesteld gehoorverlies. De primaire uitkomst is de mate van gehoorverlies bij 20 maanden getest met de Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA). Daarnaast zal de ontwikkeling van de kinderen worden onderzocht met de Bayley Scales of Infant Development III en gebruik van en vragenlijst voor de Nederlandse Child Development Inventory. Ouders worden benaderd op het moment van verwijzing naar een Audiologisch Centrum met de vraag of zij toestemming verlenen voor de diagnostiek naar congenitale CMV op de hielprikkaart. Dit betekent dat regiocoördinatoren hier een belangrijke rol spelen. Definitieve inclusie in de trial zal plaatsvinden bij vastgestelde congenitale infectie en vastgesteld gehoorverlies.

Antivirale behandeling - achtergrond

Valganciclovir heeft aangetoonde antivirale werking op CMV en wordt veelvuldig toegepast in de behandeling van CMV infecties bij immuungecompromitteerde patiënten. Voor congenitale CMV infecties bestaat één gerandomiseerde gecontroleerde studie die effectiviteit aantoont op het gebied van gehoorschade bij kinderen met symptomatische congenitale CMV (klinisch evidente ziekte in de neonatale periode met mogelijk onder andere microcephalie, intracraniële calcificaties, chorioretinitis en/of gehoorverlies). Er zijn nog onvoldoende gegevens over het effect van antivirale behandeling bij pasgeborenen met uitsluitend gehoorschade bij geboorte (geen klinische evidente ziekte in neonatale periode). Omdat het gehoorverlies bij congenitale CMV vaak progressief is, zou antivirale behandeling deze progressie kunnen tegengaan. Het is aannemelijk dat de effectiviteit van de behandeling beter is bij een vroege start van behandeling.

Rol van de regiocoördinatoren

Om de behandeling zo vroeg mogelijk te kunnen starten willen wij ouders benaderen op het moment dat een verwijzing naar het Audiologisch Centrum aan de orde is. De op dat moment bij ouders aanwezige regiocoördinator informeert de ouders over de CONCERT studie. Ouders krijgen een brief met algemene informatie over het onderzoek en wat een congenitale CMV infectie verder inhoudt, en de contactgegevens van de arts-onderzoeker Fleurtje Schornagel. De regiocoördinator geeft een korte uitleg over het onderzoek en het toestemmingsformulier voor CMV diagnostiek. Ouders kunnen toestemming geven voor de diagnostiek naar congenitale CMV infectie, maar toch besluiten niet deel te nemen aan de trial.

Rol van de audiologen

Kinderen met een onvoldoende uitslag vanuit de neonatale gehoorscreening worden naar een Audiologisch Centrum verwezen. Indien ouders toestemming hebben gegeven voor het verrichten van diagnostiek op de hielprikkaart naar congenitale CMV, is de uitslag van deze test in de regel bekend voordat een kind voor een eerste bezoek komt op het Audiologisch Centrum. De uitslag van de diagnostiek wordt aan ouders, huisarts, indien van toepassing de kinderarts en de audioloog doorgegeven, schriftelijk in geval van een negatieve uitslag en ook nog telefonisch in geval van een positieve uitslag. Bij dit contact met de audioloog wordt de studie toegelicht en worden de benodigde stukken opgestuurd.

Antivirale behandeling in de trial

De antivirale behandeling zal worden gestart voor de leeftijd van 13 weken en bestaat uit een orale suspensie van Valganciclovir 2dd 16 mg/kg voor 6 weken. Kinderen van ouders die gekozen hebben om geen behandeling te ondergaan kunnen wel deelnemen als controlegroep. Tijdens behandeling wordt gecontroleerd op de belangrijkste bijwerkingen door wekelijkse bloedafnames. Daarnaast is er minimaal 1x/week contact met de arts-onderzoeker en wordt er een dagboek bijgehouden voor alle “adverse events”. Bij de controle groep zal in diezelfde periode 2 maal bloed worden afgenomen voor dezelfde hematologische en klinisch chemische bepalingen. Daarnaast zal in beide groepen CMV virale load worden gemeten tijdens en direct na de behandelperiode in bloed en urine (afgenomen met filterpapier in de luier).

Historische controlegroep

Voor de historische controle groep zijn ouders van kinderen, geboren 1-11-2011 tot 1-07-2012 bij wie een gehoorverlies is vastgesteld, benaderd voor CMV diagnostiek. Bij het diagnosticeren van een congenitale CMV infectie wordt aan ouders gevraagd of zij hun kind willen laten deelnemen aan een vervolg gehoortest en het ontwikkelingsonderzoek op de leeftijd van ongeveer 20 maanden. 
Hier kunt u de flowchart vinden voor de historische controlegroep.