Leids Universitair Medisch Centrum
inhoudsopgave:

PatiŽntenfolders

 
Home > PatiŽntenzorg > PatiŽnten > PatiŽntenfolders > MRI (Magnetic Resonance Imaging) onderzoek
 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) onderzoek

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie


Binnenkort wordt bij u een MRI onderzoek verricht. In deze folder leggen wij uit hoe het onderzoek verloopt. Hierbij wordt de algemene gang van zaken van een dergelijk onderzoek beschreven. Wij verzoeken u de hele folder door te nemen.
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u daarmee terecht bij de afdeling Radiologie-B

Voorbereiding

 • Kleding
  Het is voor u en voor onze medewerkers prettig, wanneer u kleding aan heeft waarin u zich goed kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.
 • Medicijnen
  In principe kunt u uw gebruikelijke medicijnen op de normale manier en tijdstip innemen. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan door uw behandelend arts op de hoogte gesteld.
 • Handicap
  Indien u een handicap heeft en u verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht van ons zal vragen, verzoeken wij u dit, indien mogelijk, van te voren aan ons te melden of dit door uw behandelend arts te laten doen, bij voorkeur bij het maken van de afspraak. Wij zullen dan proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden, door bijvoorbeeld extra tijd voor het onderzoek in te plannen.
 • Begeleiding
  Bij de meeste onderzoeken bestaat de mogelijkheid om iemand mee te nemen in de onderzoeksruimte. Deze persoon zit dan aan het uiteinde van het apparaat. De begeleider dient rekening te houden met onderstaande veiligheidsmaatregelen.
 • Veiligheidsmaatregelen
  In het algemeen zijn er bij de te onderzoeken persoon geen speciale voorbereidingen nodig. Omdat er met een sterk magneetveld wordt gewerkt, mogen er in de onderzoeksruimte geen metalen- of magnetische voorwerpen worden meegenomen. Bijvoorbeeld horloges, munten, sleutels, bankpasjes, gehoorapparaten of gebitsprothese. De laborant die u binnenroept voor het onderzoek geeft u instructies. Tijdens het MRI onderzoek krijgt u kleding van het LUMC aan waar geen metaal in is verwerkt. Een eigen T-shirt of hemd kunt u wel aanhouden.
 • Wij verzoeken u de bijgevoegde vragenlijst MRI onderzoek van te voren volledig in te vullen, ook al bent u eerder voor MRI onderzoek geweest, en deze vóór het onderzoek aan de laborant te overhandigen.
 • Indien u één of meerdere van de vragen van het vragenformulier met “JA” heeft beantwoord, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de afdeling Radiologie B,  tel: 071-5261840 of 5263319. Het is mogelijk dat u geen MRI-onderzoek kunt ondergaan. In dat geval kan er tijdig in overleg met u en uw behandelend arts een ander onderzoek worden overwogen.
Top

Melden

Voor dit onderzoek meldt u zich bij de receptie op Radiologie B (4e verdieping) op het tijdstip dat in uw afspraakbrief staat. Houdt u rekening met de tijd die eventueel nodig is voor parkeren in de parkeergarage of het lopen vanaf het station naar de afdeling (circa 15 minuten). Voor opgenomen patiënten wordt het vervoer door de verwijzende afdeling geregeld. Bij de receptie worden uw gegevens gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.
Hierna wordt u verwezen naar de betreffende wachtruimte. U mag verwachten dat u binnen een kwartier na uw afspraaktijd wordt geholpen.
Een radiodiagnostisch laborant haalt u voor het onderzoek uit de wachtkamer. U kunt de laborant voorafgaande, tijdens en na het onderzoek vragen stellen. 

Top

Duur van het onderzoek

 De gemiddelde duur van het onderzoek hangt af van het te onderzoeken lichaamsdeel en kan variëren van 30 tot 90 minuten

Top

Beschrijving van het onderzoek met een MRI-scan

MRI Scan

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een onderzoeksmethode waarbij van buitenaf afbeeldingen van het inwendige van de mens kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een magneetveld en radiogolven, er komen géén röntgenstralen aan te pas. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, wordt u in de tunnel van het MRI apparaat geschoven. Vervolgens worden er meerdere opnamen gemaakt. De tijd die nodig is voor het maken van een opname kan variëren van een paar seconden tot ongeveer 10 minuten. Het is heel belangrijk dat u tijdens de gehele onderzoekperiode zo stil mogelijk blijft liggen, omdat anders de foto’s mislukken. Tijdens het maken van deze foto’s hoort u kloppende of ratelende geluiden (vergelijkbaar met bijvoorbeeld een boormachine). De geluidshinder kan worden verminderd door het gebruik van oordopjes of een koptelefoon. Deze wordt u aangeboden door de laborant. Eventueel kunt u tijdens de MRI naar muziek luisteren. U kunt hiervoor zelf een CD meenemen.
Door middel van een intercom bestaat de mogelijkheid contact te hebben met de laborant die het apparaat bedient. 

Top

Risico’s, contra-indicaties

 • Contrastmiddel (Gadolinium)
  Bij het onderzoek kan het in bepaalde gevallen nodig zijn contrastmiddel toe te dienen om organen, bloedvaten of afwijkingen beter te kunnen beoordelen. Dit wordt toegediend via een infuus in een bloedvat. In dat geval wordt er bij u vlak voor het onderzoek een infuus ingebracht. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. Het infuusslangetje wordt na het MRI onderzoek verwijderd.
  In een klein aantal gevallen (minder dan 1 %), komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft meestal geen ernstige gevolgen.
  Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1 %) treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal behoeft dit geen verdere behandeling. Indien u bij een eerder onderzoek een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, verzoeken wij u dringend dit tevoren aan ons en aan uw behandelend arts te melden, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek. Het team dat het onderzoek uitvoert, is gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van dergelijke problemen.
 • Nierziekten
  Indien u bekend bent met een aandoening van de nieren, wordt u verzocht dit via uw behandelend arts aan ons kenbaar te maken.
 • Zwangerschap
  Het is belangrijk om te weten of u zwanger bent of het zou kunnen zijn. Mocht u inderdaad in verwachting zijn of hierover twijfelen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts. Deze kan in overleg met de radioloog beslissen of het onderzoek door kan gaan of uitgesteld moet worden, of hij zoekt eventueel een alternatief onderzoek.
 • Effecten
  Er zijn geen biologische of schadelijke effecten bekend van het gebruik van MRI.  
Top

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek krijgt u van de laborant te horen of het onderzoek klaar is. U kunt de afdeling daarna verlaten.
Voor opgenomen patiënten wordt (zo nodig) vervoer geregeld door onze medewerkers, evenals eventueel ambulancevervoer voor niet opgenomen patiënten. Een eventuele taxi-verklaring kunt u bij de receptionisten verkrijgen.

Top

Uitslag

De radioloog beoordeelt het MRI onderzoek en brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw behandelend arts.

Top

Afzeggen onderzoek

Mocht u om wat voor reden dan ook de afspraak op onze afdeling niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling Radiologie. Wij kunnen dan een andere patiënt oproepen, zodat de onderzoekstijd niet verloren gaat. Indien u het onderzoek op de afdeling Radiologie afzegt, dan verzoeken we u eveneens contact op te nemen met uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd. 

Top

Toegangstijden / wachttijden

Binnen de afdeling wordt de wachttijd tussen het aanvragen van het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering voortdurend en nauwlettend in de gaten gehouden. Dit kan niet voorkomen dat deze wachttijd soms langer is dan u en wij zouden wensen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Zie ook de Wachttijden / Wachtlijsten.

Top

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de uitvoering van het onderzoek, de bejegening door medewerkers of anderszins. In dat geval wordt u geadviseerd om zo mogelijk uw bezwaren direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s). Indien dit geen bevredigende oplossing geeft, kunt u contact opnemen met het sectiehoofd van de afdeling Radiologie. U kunt tevens uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van het LUMC. Bij de balie van het Patiëntenservicebureau kan men u meer informatie geven over de procedure (locatie Leidse Plein, 2e Etage). Zie de klachtenprocedure. Top

Contact

Mocht u nog vragen hebben of suggesties dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Radiologie
De afdeling is gedurende werkdagen bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur
Locatie Radiologie B 4e etage, K4-P
Telefoonnummer 071-5261840
E-mail: afspraken en inlichtingen Radiologie: TL-admi@lumc.nl

Uitgave

LUMC, Afdeling Radiologie, Afdelingshoofd


Mei 2012, uitsluitend digitaal

TopDownloads

SNEL NAAR


 Spoedeisende zorg buiten kantooruren

Ga naar het LUMC Patientportaal

Kaartje sturen naar een patiënt van het LUMC