Leids Universitair Medisch Centrum
inhoudsopgave:

PatiŽntenfolders

 
Home > PatiŽntenzorg > PatiŽnten > PatiŽntenfolders > Samarium-153-EDTMP, behandeling
 

Samarium-153-EDTMP, behandeling

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: Nucleaire Geneeskunde;


Binnenkort krijgt u een behandeling met Samarium-153-EDTMP (Samarium).

Uw behandelend arts heeft u er wellicht al iets over verteld. In deze folder willen wij u uitleggen hoe de behandeling verloopt. Wij verzoeken u de hele folder door te nemen. Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u daarmee terecht bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Samarium

Quadramet is de merknaam voor het ‘Samarium-153 lexidronam pentasodium’.

Het Samarium is een radioactieve stof die grotendeels in het skelet wordt opgenomen.

Door deze opname kan pijnlijke uitzaaiing in de botten van de kwaadaardige tumor behandeld worden. Doel van de behandeling is het verminderen, zo mogelijk geheel laten verdwijnen van de pijnklachten in uw botten gedurende een aantal maanden.

Top

Melden

Voor de behandeling wordt u verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie 8e etage, zone C8-P, van het LUMC op het tijdstip dat in uw uitnodigingsbrief staat.

Na aanmelding bij de verpleegbalie wordt u begeleidt naar de kamer waar u die dag verblijft.

kamer

Top

Voorbereiding

Voor de behandeling is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. Wel vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

 • Kleding
  Het is voor u en voor onze medewerkers prettig, wanneer u kleding aan heeft waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Metalen voorwerpen kunnen de opnamen (die een aantal uur na toediending van het samarium gemaakt wordt op C2) verstoren, dus in sommige gevallen is het gewenst dat u kleding met ritsen of knopen uittrekt.
 • Medicijnen
  U kunt uw medicijnen op de normale manier en tijd innemen.
  Het is van belang dat u 6 weken voor de behandeling met Samarium geen bestraling of chemotherapie heeft gehad.
 • Fysieke beperking
  Indien u een fysieke beperking heeft en u verwacht dat de behandeling hierdoor meer tijd en aandacht van ons zal vragen, verzoeken wij u dit, indien mogelijk, tevoren aan ons te melden of dit door de aanvrager te laten doen, bij voorkeur bij het maken van de afspraak. Wij zullen dan proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden, door bijvoorbeeld extra tijd in te plannen.
Top

Duur van de behandeling

De gehele behandeling, inclusief wachttijd en opnamen, duurt een dag.

Aan het eind van de middag, na het maken van de opnamen, gaat u weer naar huis of terug naar uw eigen verpleegafdeling.

Top

Risico's / contra-indicaties

Mogelijk gevaar voor u en uw omgeving

De behandeling levert geen gevaar op voor u en uw omgeving.

De zogenaamde ‘ß-straling' die het Samarium uit­zendt, heeft in lichaamsweefsel slechts een reikwijdte van enkele mm. Mensen in uw omgeving kunnen dan ook geen stralings­schade oplo­pen, tenzij zij door uw urine besmet worden. Voor u geldt extra voorzichtigheid met urine, met name als u een katheter heeft of incontinent bent voor urine moeten goede maatregelen getroffen worden.

Top

Beschrijving van de behandeling

De nucleair genees­kundige zal vóór de toediening van het Samarium de eerder bepaalde bloedwaarden controleren. Hierbij gaat het met name om of u voldoen­de witte bloedcellen en bloedplaatjes heeft. Meestal is het bloed in orde en wordt het Samarium via een injectie in een ader toegediend. Indien blijkt dat het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes te laag is kan het Samarium niet worden toegediend.

Enkele uren na toediening van het Samarium worden er opnamen gemaakt van het gehele lichaam. Hiermee wordt de verdeling van het Samarium over het skelet vastgelegd. Vanaf de toediening op C8 tot het maken van de opnamen op C2 is bezoek in de regel niet toegestaan.

In de periode tussen de injectie en het maken van de opnamen is het belangrijk dat u veel drinkt en regelmatig uitplast. Ook voordat de opnamen gemaakt worden, zal u verzocht worden om naar het toilet te gaan om uit te plassen.

Tijdens het maken van de opnamen ligt u op een onderzoekstafel met boven en onder u een camera. Deze opname duurt ongeveer 20 minuten. Voor de kwaliteit van de opnamen is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

scan 

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Bij de meeste patiënten die deze behandeling krijgen, blijkt dat de pijn in de botten na enige dagen minder wordt of zelfs geheel verdwijnt. De eerste dagen na de injectie kan de pijn echter tijdelijk toenemen. U kunt dan extra pijnstilling gebruiken.

Indien de pijn na enige maanden toch weer toeneemt is het moge­lijk deze behandeling te herhalen.

Verder kan het aantal bloedplaatjes in uw bloed dalen als gevolg van de Samarium. U merkt daar echter normaal gesproken niets van. De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de bloed­stolling. Bij een te laag bloedplaatjes gehalte kunt u dus sneller bloeden of stopt de bloeding minder snel dan normaal. Na enige weken zal het aantal bloedplaatjes (indien deze gedaald zijn) weer normaliseren. Uw behandelend arts zal door middel van bloedafname de hoeveelheid bloedplaatjes extra contro­leren. Ditzelfde geldt voor de witte bloedlichaampjes. Ook deze zullen door uw behandelend arts gecontroleerd worden.

Top

Na de behandeling

Na afloop van de opnamen krijgt u van de Medisch Nucleair Werker te horen of de opnamen klaar zijn. Hierna kunt u naar huis. Voor opgenomen patiënten wordt (zo nodig) vervoer geregeld terug naar de eigen afdeling door onze medewerkers, evenals eventueel noodzakelijk ambulancevervoer voor niet-opgenomen patiënten. Een verklaring voor medisch noodzakelijk vervoer kunt u bij de receptie vragen.

Op een later tijdstip worden de opnamen nauwkeurig bekeken door de Nucleair Geneeskundige en wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts.
Uw behandelend arts neemt na de behandeling de verdere zorg weer over.

Top

Afzeggen behandeling

Mocht u om wat voor reden dan ook de afspraak op onze afdeling niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan onze afdeling Nucleaire Geneeskunde. Wij kunnen dan zo mogelijk een andere patiënt oproepen, zodat de behandeltijd niet verloren gaat. Indien u de behandeling op de afdeling Nucleaire Geneeskunde afzegt, verzoeken we u eveneens contact op te nemen met de arts die de behandeling heeft aangevraagd.

Toegangstijden / wachttijden

Binnen de afdeling wordt de toegangstijd (dat wil zeggen; de wachttijd tussen het aanvragen van de behandeling en de daadwerkelijke uitvoering) voortdurend en nauwlettend in de gaten gehouden. Toch kan het voorkomen dat deze wachttijd soms langer is dan u en wij zouden wensen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Top

Klachten

Het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent over de uitvoering van de behandeling, de bejegening door medewerkers of anderszins.

 • U wordt geadviseerd om zo mogelijk uw bezwaren direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s).
 • Indien dit geen bevredigende oplossing geeft kunt u contact opnemen met de manager van de afdeling Radiologie via de receptie afdeling Nucleaire Geneeskunde (telefoonnummer 071-5263480, of via de telefonist van het LUMC 071-5269111).
 • U kunt tevens uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van het LUMC. Bij de balie van het Patiëntenservicebureau kan men u meer informatie geven.(Locatie Leidse Plein, 2e etage LUMC).
 • Zie voor de klachtenprocedure: Rechten, plichten, privacy en klachtbehandeling
Top

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u die gerust stellen als u op de afdeling komt, voordat men met het onderzoek begint. Hebt u vragen die verband houden met de voorbereiding van het onderzoek, bijvoorbeeld betreffende het gebruik van medicijnen, dan kunt u op de reeds genoemde tijden telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Natuurlijk kunt u ook uw eigen arts raadplegen 

Top

Contact

De afdeling Nucleaire Geneeskunde is gedurende werkdagen bereikbaar:

 08.30 - 10.30 uur en 
 13.30 - 14.30 uur

Locatie:

 2e etage, C-02-P

Telefoonnummer:

 071-5263480

E-mail: Afspraken of inlichtingen sectie Nucleaire Geneeskunde:

 nuge_receptie@lumc.nl

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde:

 www.nvng.nl

Uitgave

LUMC / Afdeling Radiologie / Sectie Nucleaire Geneeskunde

augustus , uitsluitend digitaal

TopSNEL NAAR


 Spoedeisende zorg buiten kantooruren

Ga naar het LUMC Patientportaal

Kaartje sturen naar een patiënt van het LUMC